“A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Projekt során kidolgozott módszertani kiadványok

Kedves Olvasó, az alább olvasható módszertani kiadványok a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak szellemi alkotásai, így a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.
A kiadványok kizárólag pedagógiai szakszolgálati céllal használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Kérjük, hogy a kiadvány tartalmára történő hivatkozás a megfelelő forrásmegjelöléssel történjen.

Egyéni krízistanácsadás lépésről lépésre

A krízistanácsadás speciális terület a pszichológiai konzultációban. Ilyenkor különösen nagy a tét, hiszen a szenvedő kliens pszichés sérülékenysége miatt a szakember felelőssége rendkívül jelentős.

Kiadványunkkal a kezdő és gyakorlott pszichológusok számára szeretnénk segítséget nyújtani a krízistanácsadás megvalósításához. Anyagunk praktikus megközelítésű, egyfajta „hogyan csináld” – reméljük, haszonnal forgatja majd a gyakorló szakember.

A 3 évesek logopédiai szűrésének protokollja (hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdésére)

A nyelvi területek fejlődésében jelentkező elmaradás esetében szükséges a minél korábban történő beavatkozás. Ezek az eltérések jelentkezhetnek késés, vagy elakadás formájában és minden esetben súlyos hátrányokhoz vezethetnek nem csak a képességek kibontakoztatása, de akár a személyiség egészének fejlődése terén is. Segédanyagunkban rövid elméleti áttekintést adunk a nyelvi képességek fejlődésének késéséről, a nyelvi fejlettség szűréséről, a szűrést akadályozó tényezőkről, majd bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a 3 éves gyermekek szűrésének eredményesebb lebonyolításához.

A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja 2. osztályosok számára

Az óvodás korúaknak szánt terápiás foglalkozások sikeresen készítik fel azon 6-7 éves gyerekeket, akiknél az egyes részképességek egyenetlen fejlődése akadálya lehet az iskolai beválásnak. A folyamatosság elvét szem előtt tartva dolgoztuk ki, akár a fenti terápia folytatásaként, az általános iskola 2. osztályára a nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja programot. Így megvalósulhat az adott részképességek fejlesztése. Jelen program a második osztály első félévében 15 alkalommal, heti rendszerességgel nyújt segítséget az olvasástanulás és a szövegértés támogatásában, annak nyelvi alapú megközelítésével.

A verbális és téri, vizuális figyelem, emlékezet terápiájának adaptálása óvodás korra

A pedagógiai szakszolgálatoknál zajló fejlesztés és terápia eredményességét nagymértékben befolyásolja az emlékezet és a figyelem működésének színvonala. Dr. Torda Ágnes Tréningprogram és módszertani ajánlás a verbális-, a téri-vizuális munkaemlékezet és a figyelem fejlesztésére című kiadványának útmutatása, elméleti háttere, tematikája alapján létrehoztunk egy olyan képanyagot, óratervet, melyet a 6-7 éves gyermekek fejlesztése során tudunk alkalmazni. Az eredeti tréningprogramot felhasználva, azokon a területeken változtattunk, ami nem alkalmazható az óvodás célcsoport számára.

Ágazatközi együttműködés a korai intervenció területén

A tanulmánykötet a kora gyermekkori intervencióban dolgozó, ágazatok közötti együttműködés hatékony lehetőségeit és a folyamatok Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben történő kipróbálását mutatja be. A kora gyermekkori intervenció az élet érzékeny, kezdeti időszakát használja ki, hogy megfelelő eljárásokkal, pedagógiai-terápiás módszerekkel segítse a kisgyermekek fejlődési lehetőségeinek kibontakozását. Ebben a kötetben a hatékony együttműködések jó példái olvashatók, valamint többet tudhatunk meg a kooperáció hatékonyságát segítő elméleti háttérről.

Olvasástanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel 1. osztályosok részére

Az óvodáskorúak olvasás- és íráskészültség fejlesztésének terápiája óvodás korban biztosítja a lehetőséget a prevencióra a nyelvi- és részképességfejlesztés területén. Ezzel egyidejűleg szükséges – részben nyomonkövetés céljából –, hogy akár e terápia folyatásaként további fejlesztésben részesülhessenek a gyermekek az általános iskola első két osztályában. A program az első osztály második félévében 15 alkalommal nyújt segítséget az olvasástanulás támogatásában, annak nyelvi alapú megközelítésével. Célunk, hogy kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek nyelvi alapú megközelítéssel az olvasás sikeres elsajátításához vezetnek.

Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén

Kedves Kolléga, ezt a feladatgyűjteményt, játékgyűjteményt két autizmussal élő, nem beszélő gyermeknél alkalmaztam a beszédindításhoz, sikerrel. Ez a program nem garantálja minden autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek beszédének megindulását, hiszen minden gyermek más. A gyakorlatok segítségével az énekre, zenére, mozgásra, ritmusra építve lehetőségünk nyílik felkelteni a gyermek érdeklődését, utánzási vágyát, amiből megszülethetnek az első hangok, hangkapcsolatok, szavak, mondatok. Az autizmussal élő két-három éves gyermekeknél ez különösen nehéz feladat, hiszen ahogy tapasztaltuk, „bezárkóztak” a saját világukba, innen kell figyelmüket a külvilág történéseire irányítani.

Tanmenet diszkalkuliajellegű/számolási nehézségekkel küzdő tanulóknak

Kiadványunk a matematikai tanulási nehézségekkel küzdő tanulók képességeinek fejlesztéséhez, a teljesítménybeli elmaradás csökkentéséhez kíván segítséget nyújtani. Segédanyagunk első részében rövid elméleti áttekintést adunk a numerikus képességekről, a számfeldolgozásról, a számolási folyamatok működéséről, a tanulók matematikai problémáinak csoportosításáról. Bemutatjuk a terápiás munka alapelveit, fontosabb feladatait, mintát adunk a fejlesztő foglalkozások felépítéséhez. A második részben számkörök szerinti bontásban a fejlesztés menetét ismertetjük.

Sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek

Segédanyagunk a korai fejlesztés területén a sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához nyújt segítséget. A dokumentum olyan gyűjtemény, amely tudatos együttműködésre, gondolkodásra törekvést alakít ki minden szereplőben, használatával teljes képet kapunk a tanuló erősségeiről, hiányosságairól. Általa a szakember munkája tervezhetővé, tudatossá, mérhetővé válik. A gyűjtemény anyaga gazdagítja a szakszolgálatban folyó korai fejlesztő munkát, hasznos forrásul szolgálhat a pályakezdő, valamint a gyakorló szakembereknek.

Egészségügyből korai fejlesztésbe, koraiból az óvodába – a gyermek átvezetése a különböző ellátási formák között

Módszertani segédanyagunkkal szeretnénk bemutatni az egészségügyből korai fejlesztésbe való bekerülés lehetséges útjait, a sajátos nevelési igényű kisgyermek óvodai, fejlesztő iskolai ellátásába való törvényes, szakmailag megalapozott átvezetését. A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó, diagnosztikai és terápiás munkát végző gyógypedagógusoknak, konduktoroknak, pszichológusoknak kiegészítő információkkal szeretnénk szolgálni a megfelelő ellátási forma szakmailag megalapozott kiválasztásához, a gyermek különböző ellátási formák között történő átvezetéséhez, a 0-5 éves, sajátos nevelési igényű kisgyermekek és családjaik komplex ellátásának megszervezéséhez.

Gyógytestnevelés tanmenet – általános iskola 5-8. osztály

Az elkészült módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, a felső tagozatos, 10-14 éves korosztály gyógytestnevelés foglalkozásaihoz. A tanmenet a csoport sajátosságok, az infrastrukturális és helyi adottságok figyelembevételével adaptálható. Heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra uszodai gyógytestnevelés mozgásanyagának javaslatait tartalmazza az 5-8. évfolyam számára, nagyobb tematikus egységekben és azokon belül órákra lebontva.

Gyógytestnevelés tanmenet – középiskola 9-12. osztály

Az elkészült módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, a középiskolás korosztály gyógytestneveléséhez. A tanmenet a csoport sajátosságok, az infrastrukturális és helyi adottságok figyelembevételével adaptálható. Heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra uszodai gyógytestnevelés mozgásanyagának javaslatait tartalmazza a 9-12. évfolyam számára, nagyobb tematikus egységekben és azokon belül órákra lebontva. Tartalmazza a célokat, feladatokat, valamit ezek megvalósításához szükséges módszereket, eszközöket, munkaformákat.

Gyógytestnevelés tanmenet – általános iskola 1-4. osztály

A módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, az alsó tagozatos, 6-10 éves korosztály gyógytestneveléséhez. A tanmenet a csoport sajátosságok, az infrastrukturális és helyi adottságok figyelembevételével adaptálható. Heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra
uszodai gyógytestnevelés mozgásanyagának javaslatait tartalmazza az 1-4. évfolyam számára, nagyobb tematikus egységekben és azokon belül órákra lebontva.

Gyógytestnevelés tanmenet – óvoda

A módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, az óvodás korosztály gyógytestneveléséhez. A célok és feladatok egy általános tartásjavító és prevenciós szemlélet mentén lettek meghatározva, hónapokra lebontva. A foglalkozások (heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra uszodai gyógytestnevelés) a mozgásszervi elváltozások célzott korrekcióját, speciális megelőzés-központú fejlesztését célozzák.

Az írás-olvasás készültség fejlesztése

Az iskolába induló gyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek feltételei a biztonságos, örömteli tanulásnak. A különböző fejlesztési területek – pl.: téri, síkbeli, időbeli tájékozódás, emlékezetfejlesztés, érzékelés, észlelés, figyelmi funkciók és grafomotoros fejlesztés – mellett nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelvi fejlesztésre, ami kiemelten fontos a mai gyermekek szempontjából. Célunk, hogy a terápia során kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik az olvasás és írás sikeres elsajátítását.

Kétnyelvű/kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek beszédállapotának vizsgálata, terápiás lehetőségei

A pedagógiai szakszolgálati ellátás több szakfeladata keretében is találkozhatunk a kétnyelvűséggel/többnyelvűséggel. Ez a kiadvány a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének eddigi gyakorlatát mutatja be, foglalja össze esetleírásokkal, terápiás óratervvel, a szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás szakfeladatokra vonatkozóan.

Logopédiai tanmenetek az óvodáskorú gyermekek nyelvi zavarainak fejlesztésére

Az óvodáskorú gyermekek nyelvi zavarainak területére írt segédanyag a terápiás gyógypedagógiai munkát segíti. A tanmenetgyűjtemény jól használható a 3-5 éves korú gyermekek nyelvi érintettsége esetén. A szerzők 10 hónapra tervezve, heti két órára lebontva mutatják be a nyelvi érintettség és az olvasás-íráskészség fejlesztésének lehetőségeit. A tanmenetek irányadóak, a teljesség igénye nélkül készültek, az alkalmazás során javasoljuk az indivídum sérülésspecifikusságának és a módszertani szabadság elvének szem előtt tartását.

Mondatbank járási szakértői bizottságok szakértői véleményének elkészítéséhez

A Pedagógiai Szakszolgálat ellátandó feladatai közé tartozó szakértői bizottsági tevékenység jelentős elvárásokat támaszt a területen dolgozó szakemberek felé. A szakértői vélemény megírása, összeállítása során szempont, hogy kellően szakszerű, árnyalt, részletezett, lényeget kiemelő, mégis érthető megfogalmazást használjunk. Ebben kíván segítséget nyújtani az általunk összeállított segédanyag.

Pozitív viselkedésszabályozás óvodai/iskolai közegben – szakmai segédanyag

Kiadványunk célja, hogy a mindennapi gyakorlatban is jól használható útmutatót adhassunk át a magatartási problémával, viselkedészavarral küzdő óvodás-, és iskoláskorú gyermekek és tanulók pedagógusai számára. Áttekintjük az óvodai és iskolai színtéren megjelenő viselkedési problémákat és a hátterükben meghúzódó okokat, emellett bemutatunk számos kipróbált és hatékony viselkedésszabályozási stratégiát.

Útmutató a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek otthoni fejlesztéséhez 0-6 éves korig

Útmutatónkkal kézzelfogható segítséget szeretnénk nyújtani azoknak a szülőknek és szakembereknek, akik súlyos-halmozottan sérült gyermekeket nevelnek, fejlesztenek. Olyan gyakorlatorientált útmutatót állítottunk össze, amely megkönnyítheti a családok mindennapjait és iránymutatást ad a szakembereknek.

Útmutató a megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztéséhez 0-12 hónapos korig

Olyan szakmai segédanyag összeállítása volt a célunk, amely a gyakornokok, a korosztállyal foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok napi szakmai munkáját segíti. A szülők szerepét is kiemelten fontosnak tartjuk, ezért az útmutatóban olyan segítő javaslatokkal látjuk el őket, amelyek otthoni környezetben jól hasznosíthatók.

Útmutató a regulációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez 0-24 hónapos korig

Útmutatónkban a szülővé válás folyamatát, a csecsemőkorra vonatkozó jellegzetességeket, az érzelem- és viselkedésszabályozás jelentőségét, valamint a kötődés kialakulását röviden áttekintve megkíséreljük a regulációs nehézségek részletes bemutatását.

A „forgószínpad” módszer szerepe a korai fejlesztésben

A dokumentum a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének egyik jó gyakorlatát, a „forgószínpad” módszerének alkalmazását mutatja be a korai fejlesztésben és a nyári táborban, évenkénti bontásban. A módszer érdekessége, hogy itt nem a színpad, a díszlet forog, hanem a gyermekek vándorolnak a különféle helyszínek között. A terápiás ellátás a kognitív és mozgásos helyszíneken, csoportos formában valósítja meg a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. Az olvasó
sok-sok színes fotóval illusztrálva láthatja a 2013 óta alkalmazott terápiát, annak tapasztalatait, szervezési feladatait, a nyári táborok konkrét tematikus terveit.

Percepció- és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a diszlexiaprevenciós tevékenységekben

A dokumentum az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének szakemberei által összeállított, 36 (+4 ünnephez kapcsolódó) órára kidolgozott komplex fejlesztő program, melynek célja a tanév eleji SZÓL-E? szűrésen gyengén teljesítő, tanköteles korú gyermekek diszlexiaprevenciós szemléletű terápiája. A program a kultúrtechnikák megalapozása mellett kiemelt szerepet szán a fonológiai tudatosság fejlesztésének.

Kihívás, fejlődés, innováció pályázat 2018/2019. tanév-Tanulmánykötet

Szakszolgálatunknál messzemenőkig támogatjuk kollégáink szakmai innovációs törekvéseit. 2018-ban belső pályázatot írtunk ki olyan tudományos igényű írásművek elkészítésére, amelyek fókuszában a pedagógiai szakszolgálati tevékenység fejlesztése áll. Jelen tanulmánykötet a 2018. évi belső pályázatunk nyertes pályaműveit tartalmazza. 

A tehetségek felkutatására, fejlesztésére, produktumaik hasznosulására irányuló, partnerségen alapuló eljárásrend

Az eljárásrend célja, hogy szakmai útmutatóul szolgáljon a megyében dolgozó tehetségkoordinátoroknak, tehetséggondozó szakembereknek. A dokumentum öt területre fókuszál: az óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatás és művészeti iskolák intézményeire. Ezzel lefedjük a köznevelésben és felsőoktatásban fellelhető tehetséggondozás teljes spektrumát.

Bontakozó pályázat 2019/2020. tanév-Tanulmánykötet

Jelen kiadvány a második alkalommal meghirdetett belső pályázatunk nyertes pályaműveit tartalmazza. A tanulmányok bemutatása azonban nem az első évben kialakított eljárásrendben a zajlott. A koronavírus okozta járvány nem tette lehetővé a Pedagógiai Szakszolgálati Hét hagyományos megszervezését, és a zárókonferencia is az online térbe került. Mindez azonban nem változtatott a tanulmányok szakmai és tudományos értékén. A pedagógiai szakszolgálat sokszínű világa visszatükröződik a kötet változatos témáiban.