„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Projekt során kidolgozott módszertani kiadványok

Kedves Olvasó, az alább olvasható módszertani kiadványok a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak szellemi alkotásai, így a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.
A kiadványok kizárólag pedagógiai szakszolgálati céllal használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Kérjük, hogy a kiadvány tartalmára történő hivatkozás a megfelelő forrásmegjelöléssel történjen.

Egyéni krízistanácsadás lépésről lépésre

A krízistanácsadás speciális terület a pszichológiai konzultációban. Ilyenkor különösen nagy a tét, hiszen a szenvedő kliens pszichés sérülékenysége miatt a szakember felelőssége rendkívül jelentős.

Kiadványunkkal a kezdő és gyakorlott pszichológusok számára szeretnénk segítséget nyújtani a krízistanácsadás megvalósításához. Anyagunk praktikus megközelítésű, egyfajta „hogyan csináld” – reméljük, haszonnal forgatja majd a gyakorló szakember.

A 3 évesek logopédiai szűrésének protokollja (hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdésére)

A nyelvi területek fejlődésében jelentkező elmaradás esetében szükséges a minél korábban történő beavatkozás. Ezek az eltérések jelentkezhetnek késés, vagy elakadás formájában és minden esetben súlyos hátrányokhoz vezethetnek nem csak a képességek kibontakoztatása, de akár a személyiség egészének fejlődése terén is. Segédanyagunkban rövid elméleti áttekintést adunk a nyelvi képességek fejlődésének késéséről, a nyelvi fejlettség szűréséről, a szűrést akadályozó tényezőkről, majd bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a 3 éves gyermekek szűrésének eredményesebb lebonyolításához.

A nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja 2. osztályosok számára

Az óvodás korúaknak szánt terápiás foglalkozások sikeresen készítik fel azon 6-7 éves gyerekeket, akiknél az egyes részképességek egyenetlen fejlődése akadálya lehet az iskolai beválásnak. A folyamatosság elvét szem előtt tartva dolgoztuk ki, akár a fenti terápia folytatásaként, az általános iskola 2. osztályára a nyelvi eredetű olvasási nehézség megelőzése, illetve reedukációja programot. Így megvalósulhat az adott részképességek fejlesztése. Jelen program a második osztály első félévében 15 alkalommal, heti rendszerességgel nyújt segítséget az olvasástanulás és a szövegértés támogatásában, annak nyelvi alapú megközelítésével.

A verbális és téri, vizuális figyelem, emlékezet terápiájának adaptálása óvodás korra

A pedagógiai szakszolgálatoknál zajló fejlesztés és terápia eredményességét nagymértékben befolyásolja az emlékezet és a figyelem működésének színvonala. Dr. Torda Ágnes Tréningprogram és módszertani ajánlás a verbális-, a téri-vizuális munkaemlékezet és a figyelem fejlesztésére című kiadványának útmutatása, elméleti háttere, tematikája alapján létrehoztunk egy olyan képanyagot, óratervet, melyet a 6-7 éves gyermekek fejlesztése során tudunk alkalmazni. Az eredeti tréningprogramot felhasználva, azokon a területeken változtattunk, ami nem alkalmazható az óvodás célcsoport számára.

Ágazatközi együttműködés a korai intervenció területén

A tanulmánykötet a kora gyermekkori intervencióban dolgozó, ágazatok közötti együttműködés hatékony lehetőségeit és a folyamatok Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben történő kipróbálását mutatja be. A kora gyermekkori intervenció az élet érzékeny, kezdeti időszakát használja ki, hogy megfelelő eljárásokkal, pedagógiai-terápiás módszerekkel segítse a kisgyermekek fejlődési lehetőségeinek kibontakozását. Ebben a kötetben a hatékony együttműködések jó példái olvashatók, valamint többet tudhatunk meg a kooperáció hatékonyságát segítő elméleti háttérről.

Olvasástanulás támogatása nyelvi alapú megközelítéssel 1. osztályosok részére

Az óvodáskorúak olvasás- és íráskészültség fejlesztésének terápiája óvodás korban biztosítja a lehetőséget a prevencióra a nyelvi- és részképességfejlesztés területén. Ezzel egyidejűleg szükséges – részben nyomonkövetés céljából –, hogy akár e terápia folyatásaként további fejlesztésben részesülhessenek a gyermekek az általános iskola első két osztályában. A program az első osztály második félévében 15 alkalommal nyújt segítséget az olvasástanulás támogatásában, annak nyelvi alapú megközelítésével. Célunk, hogy kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek nyelvi alapú megközelítéssel az olvasás sikeres elsajátításához vezetnek.

Beszédindítás beszédfejlődési késéssel járó autizmus esetén

Kedves Kolléga, ezt a feladatgyűjteményt, játékgyűjteményt két autizmussal élő, nem beszélő gyermeknél alkalmaztam a beszédindításhoz, sikerrel. Ez a program nem garantálja minden autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek beszédének megindulását, hiszen minden gyermek más. A gyakorlatok segítségével az énekre, zenére, mozgásra, ritmusra építve lehetőségünk nyílik felkelteni a gyermek érdeklődését, utánzási vágyát, amiből megszülethetnek az első hangok, hangkapcsolatok, szavak, mondatok. Az autizmussal élő két-három éves gyermekeknél ez különösen nehéz feladat, hiszen ahogy tapasztaltuk, „bezárkóztak” a saját világukba, innen kell figyelmüket a külvilág történéseire irányítani.

Tanmenet diszkalkuliajellegű/számolási nehézségekkel küzdő tanulóknak

Kiadványunk a matematikai tanulási nehézségekkel küzdő tanulók képességeinek fejlesztéséhez, a teljesítménybeli elmaradás csökkentéséhez kíván segítséget nyújtani. Segédanyagunk első részében rövid elméleti áttekintést adunk a numerikus képességekről, a számfeldolgozásról, a számolási folyamatok működéséről, a tanulók matematikai problémáinak csoportosításáról. Bemutatjuk a terápiás munka alapelveit, fontosabb feladatait, mintát adunk a fejlesztő foglalkozások felépítéséhez. A második részben számkörök szerinti bontásban a fejlesztés menetét ismertetjük.

Sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek

Segédanyagunk a korai fejlesztés területén a sérülésspecifikus egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához nyújt segítséget. A dokumentum olyan gyűjtemény, amely tudatos együttműködésre, gondolkodásra törekvést alakít ki minden szereplőben, használatával teljes képet kapunk a tanuló erősségeiről, hiányosságairól. Általa a szakember munkája tervezhetővé, tudatossá, mérhetővé válik. A gyűjtemény anyaga gazdagítja a szakszolgálatban folyó korai fejlesztő munkát, hasznos forrásul szolgálhat a pályakezdő, valamint a gyakorló szakembereknek.

Egészségügyből korai fejlesztésbe, koraiból az óvodába – a gyermek átvezetése a különböző ellátási formák között

Módszertani segédanyagunkkal szeretnénk bemutatni az egészségügyből korai fejlesztésbe való bekerülés lehetséges útjait, a sajátos nevelési igényű kisgyermek óvodai, fejlesztő iskolai ellátásába való törvényes, szakmailag megalapozott átvezetését. A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó, diagnosztikai és terápiás munkát végző gyógypedagógusoknak, konduktoroknak, pszichológusoknak kiegészítő információkkal szeretnénk szolgálni a megfelelő ellátási forma szakmailag megalapozott kiválasztásához, a gyermek különböző ellátási formák között történő átvezetéséhez, a 0-5 éves, sajátos nevelési igényű kisgyermekek és családjaik komplex ellátásának megszervezéséhez.

Gyógytestnevelés tanmenet – általános iskola 5-8. osztály

Az elkészült módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, a felső tagozatos, 10-14 éves korosztály gyógytestnevelés foglalkozásaihoz. A tanmenet a csoport sajátosságok, az infrastrukturális és helyi adottságok figyelembevételével adaptálható. Heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra uszodai gyógytestnevelés mozgásanyagának javaslatait tartalmazza az 5-8. évfolyam számára, nagyobb tematikus egységekben és azokon belül órákra lebontva.

Gyógytestnevelés tanmenet – középiskola 9-12. osztály

Az elkészült módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, a középiskolás korosztály gyógytestneveléséhez. A tanmenet a csoport sajátosságok, az infrastrukturális és helyi adottságok figyelembevételével adaptálható. Heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra uszodai gyógytestnevelés mozgásanyagának javaslatait tartalmazza a 9-12. évfolyam számára, nagyobb tematikus egységekben és azokon belül órákra lebontva. Tartalmazza a célokat, feladatokat, valamit ezek megvalósításához szükséges módszereket, eszközöket, munkaformákat.

Gyógytestnevelés tanmenet – általános iskola 1-4. osztály

A módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, az alsó tagozatos, 6-10 éves korosztály gyógytestneveléséhez. A tanmenet a csoport sajátosságok, az infrastrukturális és helyi adottságok figyelembevételével adaptálható. Heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra
uszodai gyógytestnevelés mozgásanyagának javaslatait tartalmazza az 1-4. évfolyam számára, nagyobb tematikus egységekben és azokon belül órákra lebontva.

Gyógytestnevelés tanmenet – óvoda

A módszertani segédanyag a FMPSZ gyógytestnevelői részére készült, az óvodás korosztály gyógytestneveléséhez. A célok és feladatok egy általános tartásjavító és prevenciós szemlélet mentén lettek meghatározva, hónapokra lebontva. A foglalkozások (heti 2 óra tornatermi és heti 1 óra uszodai gyógytestnevelés) a mozgásszervi elváltozások célzott korrekcióját, speciális megelőzés-központú fejlesztését célozzák.

Az írás-olvasás készültség fejlesztése

Az iskolába induló gyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek feltételei a biztonságos, örömteli tanulásnak. A különböző fejlesztési területek – pl.: téri, síkbeli, időbeli tájékozódás, emlékezetfejlesztés, érzékelés, észlelés, figyelmi funkciók és grafomotoros fejlesztés – mellett nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelvi fejlesztésre, ami kiemelten fontos a mai gyermekek szempontjából. Célunk, hogy a terápia során kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik az olvasás és írás sikeres elsajátítását.

Kétnyelvű/kétnyelvű környezetben nevelkedő gyermekek beszédállapotának vizsgálata, terápiás lehetőségei

A pedagógiai szakszolgálati ellátás több szakfeladata keretében is találkozhatunk a kétnyelvűséggel/többnyelvűséggel. Ez a kiadvány a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének eddigi gyakorlatát mutatja be, foglalja össze esetleírásokkal, terápiás óratervvel, a szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás szakfeladatokra vonatkozóan.

Logopédiai tanmenetek az óvodáskorú gyermekek nyelvi zavarainak fejlesztésére

Az óvodáskorú gyermekek nyelvi zavarainak területére írt segédanyag a terápiás gyógypedagógiai munkát segíti. A tanmenetgyűjtemény jól használható a 3-5 éves korú gyermekek nyelvi érintettsége esetén. A szerzők 10 hónapra tervezve, heti két órára lebontva mutatják be a nyelvi érintettség és az olvasás-íráskészség fejlesztésének lehetőségeit. A tanmenetek irányadóak, a teljesség igénye nélkül készültek, az alkalmazás során javasoljuk az indivídum sérülésspecifikusságának és a módszertani szabadság elvének szem előtt tartását.

Mondatbank járási szakértői bizottságok szakértői véleményének elkészítéséhez

A Pedagógiai Szakszolgálat ellátandó feladatai közé tartozó szakértői bizottsági tevékenység jelentős elvárásokat támaszt a területen dolgozó szakemberek felé. A szakértői vélemény megírása, összeállítása során szempont, hogy kellően szakszerű, árnyalt, részletezett, lényeget kiemelő, mégis érthető megfogalmazást használjunk. Ebben kíván segítséget nyújtani az általunk összeállított segédanyag.

Pozitív viselkedésszabályozás óvodai/iskolai közegben – szakmai segédanyag

Kiadványunk célja, hogy a mindennapi gyakorlatban is jól használható útmutatót adhassunk át a magatartási problémával, viselkedészavarral küzdő óvodás-, és iskoláskorú gyermekek és tanulók pedagógusai számára. Áttekintjük az óvodai és iskolai színtéren megjelenő viselkedési problémákat és a hátterükben meghúzódó okokat, emellett bemutatunk számos kipróbált és hatékony viselkedésszabályozási stratégiát.

Útmutató a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek otthoni fejlesztéséhez 0-6 éves korig

Útmutatónkkal kézzelfogható segítséget szeretnénk nyújtani azoknak a szülőknek és szakembereknek, akik súlyos-halmozottan sérült gyermekeket nevelnek, fejlesztenek. Olyan gyakorlatorientált útmutatót állítottunk össze, amely megkönnyítheti a családok mindennapjait és iránymutatást ad a szakembereknek.

Útmutató a megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztéséhez 0-12 hónapos korig

Olyan szakmai segédanyag összeállítása volt a célunk, amely a gyakornokok, a korosztállyal foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok napi szakmai munkáját segíti. A szülők szerepét is kiemelten fontosnak tartjuk, ezért az útmutatóban olyan segítő javaslatokkal látjuk el őket, amelyek otthoni környezetben jól hasznosíthatók.

Útmutató a regulációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztéséhez 0-24 hónapos korig

Útmutatónkban a szülővé válás folyamatát, a csecsemőkorra vonatkozó jellegzetességeket, az érzelem- és viselkedésszabályozás jelentőségét, valamint a kötődés kialakulását röviden áttekintve megkíséreljük a regulációs nehézségek részletes bemutatását.

A „forgószínpad” módszer szerepe a korai fejlesztésben

A dokumentum a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének egyik jó gyakorlatát, a „forgószínpad” módszerének alkalmazását mutatja be a korai fejlesztésben és a nyári táborban, évenkénti bontásban. A módszer érdekessége, hogy itt nem a színpad, a díszlet forog, hanem a gyermekek vándorolnak a különféle helyszínek között. A terápiás ellátás a kognitív és mozgásos helyszíneken, csoportos formában valósítja meg a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. Az olvasó
sok-sok színes fotóval illusztrálva láthatja a 2013 óta alkalmazott terápiát, annak tapasztalatait, szervezési feladatait, a nyári táborok konkrét tematikus terveit.

Percepció- és életkor-specifikus terápiás lehetőségek a diszlexiaprevenciós tevékenységekben

A dokumentum az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének szakemberei által összeállított, 36 (+4 ünnephez kapcsolódó) órára kidolgozott komplex fejlesztő program, melynek célja a tanév eleji SZÓL-E? szűrésen gyengén teljesítő, tanköteles korú gyermekek diszlexiaprevenciós szemléletű terápiája. A program a kultúrtechnikák megalapozása mellett kiemelt szerepet szán a fonológiai tudatosság fejlesztésének.

Kihívás, fejlődés, innováció pályázat 2018/2019. tanév-Tanulmánykötet

Szakszolgálatunknál messzemenőkig támogatjuk kollégáink szakmai innovációs törekvéseit. 2018-ban belső pályázatot írtunk ki olyan tudományos igényű írásművek elkészítésére, amelyek fókuszában a pedagógiai szakszolgálati tevékenység fejlesztése áll. Jelen tanulmánykötet a 2018. évi belső pályázatunk nyertes pályaműveit tartalmazza. 

A tehetségek felkutatására, fejlesztésére, produktumaik hasznosulására irányuló, partnerségen alapuló eljárásrend

Az eljárásrend célja, hogy szakmai útmutatóul szolgáljon a megyében dolgozó tehetségkoordinátoroknak, tehetséggondozó szakembereknek. A dokumentum öt területre fókuszál: az óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatás és művészeti iskolák intézményeire. Ezzel lefedjük a köznevelésben és felsőoktatásban fellelhető tehetséggondozás teljes spektrumát.

Bontakozó pályázat 2019/2020. tanév-Tanulmánykötet

Jelen kiadvány a második alkalommal meghirdetett belső pályázatunk nyertes pályaműveit tartalmazza. A tanulmányok bemutatása azonban nem az első évben kialakított eljárásrendben a zajlott. A koronavírus okozta járvány nem tette lehetővé a Pedagógiai Szakszolgálati Hét hagyományos megszervezését, és a zárókonferencia is az online térbe került. Mindez azonban nem változtatott a tanulmányok szakmai és tudományos értékén. A pedagógiai szakszolgálat sokszínű világa visszatükröződik a kötet változatos témáiban.

Vissza az iskolába, óvodába

A rövid, színes képekkel gazdagon illusztrált kiadvány a COVID járvány első hulláma után készült, amikor az óvodás és iskolás gyermekek hónapokig nem jártak az intézményekbe. Sokaknak okozott ekkor gondot a gyermek közösségbe történő visszaszoktatása. Ehhez kínált gyakorlatias szemléletű útmutatót ez a füzet, így tartalma minden esetben hasznos lehet, ha a gyermek hosszabb kihagyás után tér vissza az intézményes nevelésbe, oktatásba.

Egyéni átvezetési terv SNI tanulók pályaválasztásához, munkaerő-piacra történő átvezetéséhez

A dokumentum a sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztásához, a munka világába történő átvezetéséhez kínál iránymutatást, a gyakorlatban használható programot a Fejér megye területén működő általános- és középiskolák számára. Az anyag elsősorban azoknak az intézményekbe járó tanulóknak kíván segítséget nyújtani, akik képességeik alapján szakiskolai képzésbe kapcsolódnának be.

Munkahelyi környezetvédelmi program

Többünkben már rég megfogalmazódott az igény arra, hogy azokat a környezettudatos szokásokat, amiket otthonunkban alkalmazunk, a munkahelyünkön is próbáljuk meg bevezetni. Néhány tagintézményünkben már eddig is voltak törekvések a környezettudatos energiafelhasználásra, szelektív hulladékgyűjtésre, de ez eddig sehol nem vált általánossá, teljes körűvé. A dokumentum szándéka, hogy támogassuk a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat környezettudatos szemléletét és segítsük elő azon elemek a bevezetését munkanapjainkba, amelyek Földünk fennmaradását szolgálják.

Ügyfélszolgálati protokoll

Az ügyfélszolgálati tevékenység összetett munkakör, amely elsősorban információs, segítségnyújtó, támogató erőforrás. Az ügyfélszolgálat minden ügyfél számára elérhető kapcsolatot biztosít, ahol a kliensek tájékozódhatnak, illetve kérdéseikre választ, szakmai segítséget kaphatnak. Alapvetése a problémamegoldó, együttműködő hozzáállás. Anyagunkkal a pedagógiai szakszolgálat ügyfélszolgálati folyamatát kívánjuk színvonalasabbá tenni.

Az óvodás korú gyerekek funkcionális mozgásvizsgálatának mérőfeladatai

A mozgás kiemelten fontos az óvodáskorú gyermekek mindennapjaiban. A mozgásfejlesztést azonban csak alapos vizsgálat, szűrés, mérés után lehet megtervezni. A fejlesztést előkészítő fejlesztési tervekhez pedig fontos a gyerekek testi és fizikai állapotmegismerése. Ezért is fontos, hogy a gyermekekről egyéni méréssel olyan reális képet kapjunk, ami a kondicionális- és a képességfejlesztésük szempontjából a leginkább szolgálja a későbbi korrekciós céljainkat. Ez a mérőfeladatsor ezt a célt szolgálja.

Eszközgyűjtemény

Ebben az eszközgyűjteményben a korai fejlesztéshez használható, saját kézzel készített eszközök bemutatása olvasható. A szerző a részletezésben feltüntette a javasolt korosztályt, az eszköz elkészítéséhez felhasznált alapanyagokat, az elkészítésmódot és az eszközzel fejleszthető területet. Ezen kívül az eszközök leírásánál plusz feladatötlet is található.

Mentori Kisokos

A pályakezdő pedagógusok, pszichológusok, gyógytestnevelők és konduktorok szakmai képzésében nagy hangsúlyt kap a mentori rendszer. Szakszolgálatunkban nagy hagyománnyal rendelkezik a pályakezdő gyakornok kollégák mentorálása. Ez a segédlet a mentorok számára nyújt kapaszkodót ahhoz, hogy segítsék a hozzájuk rendelt gyakornokokat, tanácsokkal lássák el őket, és vezessék szakmai felkészülésük minden elemét.

Érdeklődés kérdőív a XXI. században

A XXI. század kihívásai, változásai szükségessé tették a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás során alkalmazott Holland érdeklődési kérdőív tételeinek újragondolását. Olyan tevékenységi kérdéssor összeállítása volt a célunk, amely figyelembe veszi az eredeti verzió létrehozása óta eltelt évtizedeket, de mégis elfogadja Holland tanácsadási elméletét. Újragondolt kérdőívünk célja, hogy a pályaválasztás és az iskolaválasztás előtt álló diákokat – készségeik és képességeik feltárásával – támogassuk a megfelelő döntés meghozatalában.

Korai állapotmegismerés

A korai nevelési tanácsadás keretében zajló 3 személyes (gyermek, szülő, gyógypedagógus) állapotmegismerések nem alkalmasak azon gyermekek célirányos megfigyelésére, akiknél a fejlődésben a társas kapcsolatok és/vagy a játékfejlődés szociális területén tapasztalhatók eltérések. Ezért esetükben más megfigyelési és értékelési szempontrendszerre van szükség. Ez a dokumentum a kiscsoportos (maximum 4 fős), játékos szemléletű megfigyelési módszert ismerteti az érdeklődőknek.

Jó gyakorlatok a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységében

A kiadvány a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál alkalmazott jó gyakorlatokat vonultatja fel a diszlexia prevenciótól kezdve a csoportos nevelési tanácsadáson és a kamaszklubon keresztül a preventív meseterápiás foglalkozásig. Tapasztalt szakembereink tudásuk legjavát gyűjtötték össze ebben a kötetben.

Munkahelyi egészségvédelmi program

Mivel életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, ezért nagyon fontos, hogy minden szempontból jól érezzük ott magunkat. A munkánkból adódó feszültség nagyon könnyen munkahelyi stresszhez vezethet, amely káros hatással van egészségi állapotunkra. Amikor túlterheltnek érezzük magunkat, könnyen ingerlékennyé válunk, ami rontja a munkavégzés hatékonyságát. Ez az út pedig kiégéshez vezet. A kiadványban olyan gyakorlatokat gyűjtöttünk csokorba, amelyek hozzájárulhatnak a munkavállalók testi-lelki jóllétéhez.

Óvoda – iskola átmenet

Az iskolai életre történő felkészültség/felkészülés komoly feladatok elé állítja az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó szakembereket. Kiadványunkkal gyakorlati segítséget kívánunk adni az iskolába készülő gyermekekkel foglalkozó kollégáknak. A dokumentumban leírt, 10 héten át tartó, csoportokban megvalósítható program napi 20-25 percnyi foglalkozás mellett célirányosan segítheti az 5-6 éves gyermekek iskolára történő eredményes felkészülését.