„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Vármegyei szakértői bizottság

Elérhetőségeink

Cím: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Tel: +36 30/401-92-63

     +36-22-747-106

     +36-22-500-011

E-mail: megyeiszakertoi@fejermepsz.hu

Vezető: Bajnok Ildikó, okleveles gyógypedagógus, főigazgató-helyettes

Bizottságunk munkatársai a következő időpontokban állnak a szülők rendelkezésére ügyintézés tájékoztatás céljából:

Ügyfélszolgálati időn kívül az egyéb ügymeneti folyamatok zavartalan végzése miatt, sajnos nem áll módunkban telefonon történő hívásokat fogadni. Megértésüket előre is köszönjük!

A vármegyei szakértői bizottság feladatai két, jól elkülöníthető feladatcsoportot alkotnak. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet (a továbbiakban: szakszolgálati rendelet) értelmében a bizottság diagnosztikai és koordinációs feladatokat lát el.

Bizottságunk munkatársai diagnosztikus feladatokat látnak el a sajátos nevelési igény fennállásának megállapítására. Amennyiben a járási szakértői bizottságnál kezdeményezett alapvizsgálatok során felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, az ott megvizsgált gyermekek/tanulók alapvizsgálatainak dokumentációját megküldik Bizottságunkhoz. A vizsgálatok eredményeinek felhasználásával kiegészítő vizsgálatot folytatunk le, és megállapítjuk vagy kizárjuk a sajátos nevelési igény fennállását.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 25. pontjában meghatározottak alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A szakszolgálati rendelet 10.§-a meghatározza a járási szakértői bizottságok, a megyei szakértői bizottságok és az országos szakértői bizottságok feladatait.

Bizottságunknál (vármegyei járási bizottság) a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók csoportján belül az értelmi fogyatékosság, beszédfogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar és az autizmus spektrum zavar (gyermekpszichiáter szakorvos közreműködésével) diagnosztizálása, és az ezzel összefüggő sajátos nevelési igény megállapítása, illetve kizárása történik.

A szakszolgálati rendelet 10.§ (3) bekezdésében meghatározottak alapján a

 • mozgásszervi fogyatékosság,
 • az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság

megállapítását vagy kizárását végző szakértői bizottság feladatait az országos illetékességű Mozgásvizsgáló, Látásvizsgáló, Hallásvizsgáló Szakértői Bizottság látja el.

Diagnosztikai feladatok

1. Az általános szabályok szerint indult vizsgálatok esetében a három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata,

2. Abban az esetben, ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a vármegyei szakértői bizottság részére. Bizottságunk a járási szakértői bizottság által megküldött vizsgálati dokumentáció alapján:

 • megállapítja vagy kizárja a sajátos nevelési igényt, megállapítja vagy kizárja a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséget, elkészíti és kiadja a szakértői véleményt.
 • sajátos nevelési igényű tanuló esetében a gyermek, a tanuló vizsgálatának eredményei alapján szakértői véleményt készít az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítéssel kapcsolatban, valamint a tankötelezettség meghosszabbításának céljából. A közösségi szolgálat teljesítésével és a tankötelezettség meghosszabbításával összefüggő eljárás során a szakértői vélemény elkészítésekor – amennyiben a szakértői bizottság rendelkezésére álló vizsgálati dokumentumokból a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges információk egyértelműen megállapíthatók – a tanuló újabb vizsgálata mellőzhető.
 • a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.

3. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében felülvizsgálatokat végez.

4.  Jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolásokat ad ki (útiköltség, emelt összegű családi pótlék, kiemelt ápolási díj).

5. Jogszabályban meghatározott esetben javaslatot tesz a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra.

Abban az esetben, ha a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknél, a tanulónál sem a beilleszkedési, sem a tanulási, sem a magatartási nehézség, sem a sajátos nevelési igény nem állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi.

Ellátottak köre

Fejér vármegyében bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, és / vagy a vármegye területén köznevelési intézményben ellátott 3 évesnél fiatalabb gyermekek, óvodai-, vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, tanulók, valamint a felnőttoktatás nappali és nem nappali formáiban tanulók.

Bejelentkezés/szakértői vélemény iránti kérelem

3 évesnél fiatalabb, illetve otthon nevelkedő gyermek korai fejlesztésére és az óvodai elhelyezésére vonatkozóan a szülőnek kell írásban kérnie a vizsgálatot. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési és egyéb kórházi kezelések zárójelentésének, valamint a szakorvosi (elsősorban neurológiai, rehabilitációs, PIC, fülészeti és szemészeti) vizsgálatok eredményének fénymásolatát, esetleg a szakértői bizottsági vizsgálatra irányuló szakorvosi javaslatot.

 • 3 évesnél idősebb, köznevelési intézményben (óvoda, iskola) ellátott gyermekek/tanulók vizsgálatát a szülő egyetértésével az intézmény is kérheti. Amennyiben a szülő kezdeményezi a vizsgálatot, az óvoda, iskola köteles közreműködni a kérelem (Rendelet 1. számú melléklete) elkészítésében. A vizsgálat megindításához szükséges a Rendelet 4. számú melléklete (a háziorvostól szerezhető be) is, valamint az lakóhely szerinti járási szakértői bizottság sajátos nevelési igény gyanúját felvető szakértői véleménye. Ezt a dokumentumot a járási szakértői bizottság hivatalból továbbítja a vármegyei szakértői bizottságnak.
 • A vizsgálat időpontjáról a szülőt/gondviselőt írásban értesítjük.

A vizsgálat menete

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő képviseletére jogosult, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát be kell szerezni.

A vizsgálatra a szülők (gondozók) kísérjék el a gyermeket, és hozzák magukkal a gyermek korábban történt kivizsgálásaira, gyógykezeléseire vonatkozó zárójelentéseket, leleteket, a gyermek iskolai (matematika, írás, stb.) füzeteit.

A vizsgálat teammunkában történik: orvos, pszichológus, gyógypedagógus, konduktor, indokoltság esetén más szakember közös tevékenységével. A vizsgálat minimálisan 2- 2,5 órát vesz igénybe. Bizonyos esetekben a kiegészítő szakorvosi vizsgálatra külön, előre egyeztetett időpontban kerül sor.

komplex vizsgálat alapján felmérjük a gyermekek/tanulók képességeit, személyiségét, megismerjük problémáit. A szakembereink a diagnózisokat, javaslatot együtt alakítják ki, és javaslatot tesznek a gyermek ellátásának módjára, formájára, gyakoriságára és helyére, a habilitációs, felzárkóztató foglalkozásokra, indokolt esetben tantárgyi értékelés, minősítés alóli mentesség javaslatával élnek.

A szakértői vélemény számos más kérdésben is orientálja a szülőt, a pedagógust és az intézményvezetőt, amikor állást foglal olyan kérdésekben, mint például az alkalmazandó pedagógiai módszerek, vagy a tanulói jogviszony teljesítésének módja.

A vizsgálat lezárásakor a törvényes képviselő/k kapnak egy előzetes tájékoztatást, amely rögzíti a diagnózisokat és a további ellátásra vonatkozó javaslatot.

A vizsgálaton a törvényes képviselő (annak zavarása nélkül) jogosult jelen lenni, amennyiben azt igényli. 

A törvényes képviselő önkéntes kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe vesszük a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek, tanuló anyanyelvi, szociokulturális sajátosságait. Idegen anyanyelv esetén tolmács igénybevételéhez kérjük írásbeli jelzését a vizsgálat előtti ötödik munkanapig.

Mit tartalmaz a szakértői vélemény?

A részletes szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálat megállapításait, a diagnózist, a vizsgálatok részletes tapasztalatait, javaslatot a különleges bánásmód tartalmára, gyakoriságára, helyére, formájára, valamint meghatározza a gyermek ellátásához szükséges szakértelmet, a következő felülvizsgálat idejét.

Az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja között elvégzett vizsgálatoknál az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében javaslatot teszünk a tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre.

Bizottságunk az alábbi esetekben jogosult kiállítani igazolást:

 • Utazási költségtérítés: A korai fejlesztés és gondozás, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás igénybevételével összefüggő utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást bizottságunk központilag kiadott nyomtatványon állítja ki. Az igénybevételt az ellátást nyújtó köznevelési, illetve szakképző intézmény vezetője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja igazolja.
 • Igazolás emelt összegű családi pótlék igénybevételéhez: Az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet 2. számú melléklete alapján bizottságunk értelmileg akadályozott, valamint súlyosan-halmozottan fogyatékos diagnózisok esetén állíthat ki igazolást az emelt összegű családi pótlék igényléséhez. Az igazolás a meghosszíbbított GYES igénybevételéhez is szükséges. Egyéb fogyatékosság, tartós betegség esetén az igazolást szakorvos állíthatja ki.

A részletes szakértői véleményt a vizsgálatok eredményeinek és a javaslatok részletes leírásával postán küldjük a törvényes képviselőnek, majd a 15 napos fellebbezési határidő letelte után a kijelölt intézménynek.

Felülvizsgálat

A vármegyei szakértői bizottság a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a szakszolgálati rendeletben foglaltak alapján felülvizsgálatokat végez.

 • A felülvizsgálatot a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 95.§ (6) bekezdése alapján az intézménynek kell kérnie.
 • A 16. életévét betöltött tanuló a szakszolgálati rendelet 22.§ (3) pontja alapján már nem kontroll köteles.

A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a szülő kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő felülvizsgálata óta több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra.

Ha a felülvizsgálatra a nevelési-oktatási intézményben kerül sor, a vizsgálat időpontjáról és helyéről – a szakértői bizottsággal történő egyeztetés alapján – a gyermek, tanuló nevelését, nevelését-oktatását ellátó intézmény a felülvizsgálat előtt legalább 8 nappal értesíti a szülőt. A felülvizsgálat során a szülő jelenlététől, valamint közreműködésétől a szakértői bizottság eltekinthet, ha a szülő a vizsgálat lefolyása előtt írásban nyilatkozik a felülvizsgálat tényének és időpontjának tudomásul vételéről, és arról, hogy azon nem kíván jelen lenni.

Tantárgyi felmentések

Az Nkt. 56.§ (1) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tananyagrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat indítható:

 • az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség szerint bármikor,
 •  az első-hatodik évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapokat követően annak a tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.

A szakértői bizottság eljárását tantárgyi felmentés céljából, a fentiekben megjelölt időszakoknál későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, illetve a nagykorú tanuló kezdeményezheti. A vizsgálati kérelemhez csatolni kell az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója a döntéshez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét.

Intézményváltás

Amennyiben a szülő, gondviselő másik ellátási helyet, ellátó intézményt választ sajátos nevelési igényű gyermeke számára, szándékát írásban jelezze a szakértői bizottság felé. A bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ellenőrzi a kérés indokoltságát és az alapján hozza meg döntését.

Ellátó intézményt a szakértői bizottság rendelkezésére álló intézményjegyzékből választhat, tekintettel arra, hogy az intézményjegyzékben szereplő intézmények rendelkeznek az ellátáshoz szükséges feltételekkel.

Egyéni munkarend

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni.

Amennyiben a tankötelezettség egyéni munkarendben való teljesítését a szakértői bizottság javasolja, az azt tartalmazó szakértői véleményt a szülői kérelemmel együtt meg kell küldeni az Oktatási Hivatal számára.

Jogorvoslati lehetőségek

A szakszolgálati rendelet 18.§-a alapján

 • a gyermek, tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetében a szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló egyetért. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központot tájékoztatni.
 • a szülő, vagy nagykorú esetében a tanuló közvetlenül is eljárást indíthat a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezve. Ebben az esetben kérjük, az eljárás megindítását a szakértői bizottság felé is jelezni.

Koordinációs feladatok

 • A vármegyében működő tankerületi szakértői bizottságok szakmai és operatív működésének koordinációja,
 • A vármegyei szintű diagnosztikai adatbázis működtetése, karbantartása.
 • A szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése.
 • Speciális diagnosztikai feladatok koordinálása.

A szakértői bizottság működése folyamatosan partnerkapcsolatokban valósul meg:

 • nevelési-oktatási intézményekkel (óvodák, alap és középfokú iskolák),
 • fenntartókkal,
 • egészségügyi és szociális intézményekkel,
 • szülőkkel, pedagógusokkal,
 • más szakszolgálatokkal, érdekképviseleti szervekkel, szakmai szervezetekkel.

Vármegyei szakértői bizottság