„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Feladataink

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (1) meghatározása szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Előfordul, hogy a gyermek eltérően fejlődik, ekkor van szükség korai fejlesztésre, amely a 0-6 éves korú, az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára ajánlott gyógypedagógiai és egyéb terápiás szolgáltatások köre. A korai fejlesztés célja a fejlődési késés, elmaradás, sérülés korai életszakaszban történő felismerése, tanácsadás, szükség esetén terápiás ellátás biztosítása.

A koragyermekkori intervenció egy szolgáltatás rendszer, mely több szakember (gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, integrációs szakember) együttes munkáját feltételezi, a gyermek és a család igényeit figyelembe véve. Ennek az ellátórendszernek a része a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatnál végzett gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás szakfeladat. De ide tartozik még a nevelési tanácsadás szakfeladaton belül az intézményi ellátás megkezdése előtti nevelési tanácsadás is.

Az ellátásra jogosult minden olyan 0-6 éves korú gyermek, akinél egy vagy több fejlődési területen elmaradás tapasztalható az életkora alapján elvárható szinttől.

A következő problémák esetén indokolt a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás végzése:

 • értelmi fejlődési elmaradás,
 • mozgás-, hallás- vagy látásprobléma,
 • megkésett beszédfejlődés,
 • viselkedészavar, szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák,
 • étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok,
 • koraszülött gyermekek,
 • ortopédiai problémák, tartási rendellenességek (ferdenyak, dongaláb, aszimmetria, csípő probléma stb.) született csecsemők,
 • veszélyeztetett gyermek,
 • oxigénhiánnyal, agyvérzéssel született gyermek.

Szakértői bizottsági tevékenység

A vármegyei szakértői bizottsági tevékenység részletes bemutatása a honlap vármegyei szakértői bizottság menüpontja alatt olvasható.

A járási szakértői bizottság feladata a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, ezen belül:

 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, és az ehhez tartozó felülvizsgálatok elvégzése,
 • sajátos nevelési igény gyanúja esetén, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit megküldi a vármegyei szakértői bizottság részére,
 • tehetségazonosító vizsgálatok elvégzése,
 • szakorvosi vélemény alapján megkezdett korai fejlesztés esetén a felülvizsgálatok elvégzése.

A járási szakértői bizottság feladata még a szakértői vélemény készítése:

 • a vizsgálatok eredményei alapján, melyben javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség körébe tartozó gyermekek, tanulók ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira,
 • 18 hónap alatti gyermekek korai fejlesztéséhez szakorvosi vélemény alapján,
 • a szakorvosi vélemény alapján megkezdett korai fejlesztés esetén a felülvizsgálatok alapján.

A járási szakértői bizottság feladatellátási kötelezettsége arra a járásra terjed ki, amelyben működik.

Nevelési tanácsadás

A gyermekek fejlődésük során néha olyan nehézségekbe ütköznek, amit a szülők és a pedagógusok szeretete, tapasztalata, segítsége ellenére sem sikerül leküzdeni. Ilyenkor segíthet a nevelési tanácsadás. A nevelési tanácsadás szakfeladat keretében az ellátásban részesülők esetében segítséget nyújtunk a gyermek családi- és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja.

Feladataink közé tartozik továbbá az intézmény vagy a szülő megkeresésére pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, pszichoterápiás gondozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak a szülő bevonásával, valamint a pedagógus munkájának pedagógiai és pszichológiai támogatása, segítése. Prevenciós tevékenység keretében együttműködünk a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosítunk. A nevelési tanácsadás egy sokrétű tevékenység, amely kapcsolódik az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátás területéhez, adott esetekben ezen területek együttműködését is koordinálja a minél hatékonyabb ellátás érdekében.

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás keretében elvégezzük a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján megszervezzük a gyermek további logopédiai ellátását, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb negyvenöt perc lehet – a gyermek életkoráról és problémájától függően a logopédus határozza meg. A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási lehetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, valamint a tehetséggondozó hálózattal. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet.

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, amely az orvoslás és a pedagógia határterületén mozog. Azért nevezzük mégis inkább pedagógiának, mert a változások hátterében tudatos pedagógiai munka áll.

A konduktív pedagógiai ellátás a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés, amely során olyan koordinált működést kíván megtanítani az egyén számára, hogy az alkalmazkodni tudjon környezetéhez. A mozgásfejlesztés mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is zajlik.

Konduktív pedagógiai ellátásra azoknak a gyerekeknek van szükségük, akik a központi idegrendszer sérülése, vagy egyéb neurológiai motoros rendellenesség miatt mozgásszervi fogyatékossá váltak:

 • egész életen át tartó cerebrális paresis,
 • Parkinson-kór,
 • sclerosis multiplex és demyelinizációt okozó betegségek,
 • agyi érkatasztrófa (stroke),
 • ataxia esetén.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés az orvostudomány és a testnevelés érintkezési területén alakult ki. Tágabb értelemben a testkultúra, a testnevelés-tudomány része, szűkebb értelemben önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben felzárkóztatásra szoruló tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik azoknak, akiket a szakorvos javaslatára az iskolai gyermekgyógyász gyógytestnevelésre utal. 

A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi (aszténiások, mellkasi, gerinc és láb) deformitásokkal és belgyógyászati (neurotikus szívbántalmak, szívbetegek, ifjúkori hipertónia, endokrin zavarok és egyéb) panaszokkal küszködő, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése, illetve megszüntetése a testnevelés eszközeivel annak érdekében, hogy örömteli felnőtt életet élhessenek.

Feladatai:

 • az iskolaorvos, ill. szakorvos által kiszűrt, mozgásszervi – és belgyógyászati betegségben szenvedő gyerekek állapotának aktív testgyakorlatokkal történő javítása,
 • testi képességek fejlesztése (erő, állóképesség, gyorsaság),
 • mozgáskoordináció fejlesztése,
 • mozgásműveltség fejlesztése, kiszélesítése,
 • sportolási igény felkeltése és kielégítése, hogy felnőttként is életmódja, szerves rész legyen az aktív testmozgás.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Elhivatottak vagyunk az óvodákban, iskolákban folyó pszichológiai munka támogatása, az intézményi pszichológusok segítése, valamint intézményi pszichológussal nem rendelkező óvodákban, iskolákban a közvetlen segítségnyújtás terén.

Célunk a megelőzés, az iskolákban, óvodákban jelentkező problémák minél korábbi stádiumban történő azonosítása, a gyermekek/tanulók alkalmazkodásának, sikereinek, a boldog és eredményes  óvodás-, iskoláskor megélésének segítése.

Kiemelt feladatunk a megelőzés, a tanulók, szülők, pedagógusok pszichológiai támogatása, mely a következő területeken történhet:

 • a tanulók beilleszkedésének segítése,
 • a tanulók alkalmazkodásának, tanulási motivációjának javítása (egyéni és csoportos formában),
 • iskolai konfliktusok megoldásának támogatása,
 • szülői nevelési tanácsadás,
 • krízishelyzetben lévő tanulók/tanulócsoportok számára segítségnyújtás,
 • információk nyújtása beiskolázás, továbbtanulás esetén, szakértői vélemények közös értelmezése, tanácsadás a javaslatok megvalósításához,
 • megfelelő szakemberhez irányítás (a problémának megfelelő végzettségű szakpszichológus/szakorvos/tehetséggondozó szakember/pályaválasztási tanácsadó stb. ).

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A tehetséggondozó tevékenység tagintézményi lefedettséggel és a tagintézmények közötti kooperáció révén történik megyénkben.

Tehetséggondozó munkánk az alábbi területekre koncentrálódik:

 • tehetségazonosító vizsgálatok elvégzése,
 • intézményi tehetséggondozás támogatása a tehetséggondozó koordinátori tevékenység révén,
 • szakmai kapcsolattartás a tehetségprogramok képviselőivel,
 • pedagógus(ok) és egyéb partneri körből az ellátásban közreműködő (külső ellátó) szakemberek szakmai munkájának támogatása,
 • konzultáció pedagógusok részére,
 • szülő/család/kliens egyéni támogatása, tanácsadás, konzultáció,
 • szakszolgálati szakértői bizottság szakmai kompetenciájába tartozó, ún. kettős különlegességek ellátásának és fejlesztésének megszervezése és biztosítása,
 • a nevelési-oktatási intézmény, a család és az ellátott gyermek együttműködésének moderálása,
 • a tehetséggondozáshoz kapcsolódó szakmai anyagok elkészítése, elemzése, rendszerezése, közreadása a további felhasználáshoz,
 • szakmai kooperáció, információáramlás, hálózaton belüli szakmai együttműködés szervezése, erősítése,
 • ismeretszerzés, ismeretátadás,
 • folyamatos szakmai innovációs törekvés a területi tehetséggondozó ellátás hatékonyságának javítása érdekében,
 • a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása,
 • intézményi tehetségfelismerő munkához igény szerinti segítségnyújtás,
 • kérdőíves állapotfelméréssel és annak elemzésével a szakmai munka támogatása a külső ellátók felé,
 • helyszíni szakmai támogatás biztosítása egyéni vagy csoportos keretekben (osztály, pedagógus).

A jogszabály alapján a járási tagintézmények a vármegyei illetékességű szakértői bizottsági tevékenységen, valamint a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáson kívül valamennyi pedagógiai szakszolgálati feladatot kötelesek ellátni.