Erasmus + Projekt bemutatása

A belga „területi pólus” rendszer szakemberei által használt konzultációs (szülő, pedagógus) módszerek, és a segítő foglalkozásúak módszertani kultúrájának feltérképezése

Jogszabály által meghatározott feladatunk a szülők, pedagógusok támogatása, a nevelési-oktatási intézmények feladatellátásának segítése. A mobilitáson való részvételünk hozzájárulhat kollégáink szakmai kompetenciáinak fejlesztéséhez és a klienseink számára nyújtott ellátások színvonalának további emeléséhez.

Pályázatunk céljai a mobilitásban résztvevők egyéni szakmai fejlődésén túl a szervezetünkben nyújtott szolgáltatások innovációja, ideértve az intézményünkben is alkalmazható terápiás módszerek, jó gyakorlatok, eszközök és konzultációs technikák elsajátítását és a napi gyakorlatba történő beépítését.

A mobilitás során megismerjük a belga, és különösen a belga-francia közösség oktatási sajátosságait, összevetjük azokat a magyar gyakorlattal. Meglátogatunk néhány, jó gyakorlatok és inkluzív szemlélet alkalmazása szempontjából kiemelt intézményt. Ezek közül némelyek általános tantervűek, míg mások speciális tanterv szerint működnek. Szakmai kerekasztal beszélgetések során megvitatjuk az inklúziót szem előtt tartó elhelyezés lehetőségeit az osztályteremben, iskolában. Lehetőség szerint megfigyelőként részt veszünk a segítségért forduló szülők konzultációján. Részt veszünk még módszertani (eszközhasználati) bemutatón, ágazatközi megbeszéléseken. Az iskolahálózatok munkatársaival egyetemben bekapcsolódunk egy módszertani képzésbe is, amelyet a területi pólus szakemberei tartanak.

A projekt megvalósulásától azt várjuk, hogy a tanulási szakasz végén kollégáink olyan tudásra tesznek szert, amelyet hosszú távon és autonóm módon a napi gyakorlatuk során alkalmazni tudnak. Ennek eredményeként az indirekt módon érintett célcsoportok számára biztosított szolgáltatásaink hatékonysága is tovább emelkedik. Várjuk továbbá, hogy az új módszertani fogások beépülése kollégáink szemléletváltását eredményezi.

Possible application of the consultation (parent, teacher) methods and methodological culture practised by the experts of the Belgian „territorial pole” system

Our statutory task is to support parents and teachers as well as to assist educational institutions to fulfil their tasks. Our participation in the mobility programme can contribute to the development of our colleagues’ professional competences, thus the further improvement of the quality of care provided to our clients.

In addition to the individual professional development of the colleagues participating in the programme, our further aim is the general innovation of the services provided by our organisation namely the acquisition and integration of therapeutic methods, good practices, tools and consultation techniques into our daily professional practice.

During the mobility, we will gain information about the educational characteristics of the Belgian, and especially the Belgian-French community, and we will compare them to those of the Hungarian. We will visit some institutions highlighted for their good practices and inclusive approach. Some of them have a general curriculum, while others operate a special one. In professional round table discussions, we will exchange ideas related to the possibilities of inclusive placements in the classroom or in the school context. Where possible, we observe and take part in consultations with parents. We also participate in methodological presentations, cross-sectoral meetings as well as in methodological training sessions with the school networks’ staff, given by the professionals of the territorial pole.

By the end of the learning phase, we expect that our colleagues will have acquired knowledge that they will be able to apply autonomously during their daily practice in the long run. As a result, the effectiveness of our services to indirectly affected target groups will also be further improved. We also expect that the integration of new methodological novelties will lead to a change in the mindset of our colleagues.