„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Logopédiai ellátás

Instagram oldalunk követésével sok ötletet kaphatnak az otthoni fejlesztéssel kapcsolatban.

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia (olvasási zavar), a diszortográfia (helyesírási zavar), a diszgráfia (írászavar), a diszkalkulia (matematikai készségekben fennálló zavar) kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokon.

A logopédiai ellátásban való részvétel bizonyos – jogszabályban elrendelt – esetekben kötelező, ezen kívül önkéntes alapon, a szülő, törvényes képviselő kérésére, a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat és logopédiai vélemény alapján bármikor megkezdhető.

Mikor javasolt szakemberhez fordulni?

3 éves kor alatt eltérő fejlődésre utaló jelek lehetnek:

 • Késik a mosoly, kacagás, hangadás.
 • Elmarad a gőgicsélés, a baba három-öt hónapos korban is csupán torokhangokat ejt.
 • A kisbaba nem vagy csak keveset gagyog.
 • Gagyogása színtelen, monoton, rekedtes.
 • Nincs különbség az általa kiadott hangok között.
 • Nem figyel az őt körülvevők beszédére.
 • 2 éves korában szókincse még nem éri el az 50 szót.
 • Nem használ 2 szavas mondatokat.
 • Beszédfejlődése megakadt, szókincse lassan bővül.
 • Beszédében szótöredékek, halandzsa szavak fordulnak elő.
 • A hosszú szavakat nem tudja kimondani, csak azok elejét ejti ki.

Óvodás korban a tanulási zavarra való veszélyeztetettség előjelei lehetnek:

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Beszéde nehezen érthető, sok hangot helytelenül ejt.
 • Nehézségei vannak bizonyos szavak kiejtésénél.
 • Beszéde nyelvtanilag helytelen.
 • Nem tudja külön kimondani a szót alkotó beszédhangokat, illetve nem tudja a külön kiejtetteket összekapcsolni/egybemondani.
 • Nehezen tanul meg új szavakat.
 • Nehezen találja meg a helyzethez illő szót.
 • Mondókákat, dalokat nem szívesen tanul.
 • Nem szereti a meséket, beszédértése bizonytalan.

Iskolás korban tanulási nehézségre utaló jelek lehetnek:

 • Makacsul fennmaradó beszédhiba.
 • Beszédértésük, beszédészlelésük fejletlen.
 • Beszédgátlásuk van, vagy állandó beszédkényszerük a közlés igénye nélkül.
 • Nehezen tanul meg új szavakat.
 • Nehezen találja meg a helyzethez illő szót.
 • Auditív differenciálás gyengesége.
 • Hosszabb szavak kimondása gondot okoz.
 • Zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetése nehézséget okoz.
 • Viszonyszavakat rosszul használ, vagy utasításkor téveszti.
 • Szókincse kevés.
 • Tőmondatok, ismétlődő elemek használata jellemző.
 • Halandzsázás, „se füle-se farka történetek”.
 • Sajátos szavakat, szóösszevonásokat alkalmaz.
 • Kapkodó beszéd, hadarás, locsogás-fecsegés, elmosódó beszéd.
 • Zaklatott beszéd, beszédkényszer, amit nem tud leállítani.
 • Befejezetlen szavak, mondatok, történetek.
 • Nem érdekli a mese, nehezen tanul verset, mondókát, dalokat.
 • Szövegek tartalmát nem tudja megjegyezni, visszaadni.
 • Szavak, mondatok utánmondása nehéz.
 • A pontos, szó szerinti visszaadás sikertelen.
 • A nyelvtani, fogalmi szabályok számára nehezek.
 • Idegen nyelvet nehezen tanul.

Ellátás főbb szakaszai

 • Szűrés
 • Vizsgálat
 • Tanácsadás
 • Terápia

Szűrés

A logopédiai szűrésen való részvétel nem önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.

 • A beszédállapot felmérése kiterjed a beszédszervi állapot és működés feltérképezésére, a hangszínre, beszédtempóra, beszédritmusra, beszéd folyamatosságára, artikulációra, grammatikára, beszédészlelés és beszédmegértés fejlettségére.
 • Emellett a szűrés célja a diszlexia veszélyeztetettség előrejelzése is.

Vizsgálat

Logopédiai vizsgálatra az alábbi módokon kerülhet sor:

 • Fentebb leírt szűrési eljárás eredményei alapján további logopédiai vizsgálata javasolt.
 • Nevelési tanácsadás vagy a szakértői bizottsági tevékenység során tapasztalt beszéd- és/vagy nyelvi teljesítmény miatt kiegészítő logopédiai vizsgálat.
 • Szülői kérésre bármely életkorban indokolható lehet a logopédiai vizsgálat.
 • Javasoljuk korai életszakaszban, ha a beszédfejlődés nem indul meg, nem a megfelelő tempóban halad, megrekedt egy fejlettségi szinten.
 • Beszéd érthetőségét befolyásoló artikulációs és/vagy grammatikai tévesztések.
 • Beszéd folyamatosságában fennálló zavarok.
 • Hangszínben bekövetkező változások (rekedtség, fátyolosság) esetén.
 • Beszéd prozódiájában bekövetkező változások miatt.
 • Olvasás és írás elsajátításában fellépő nehézségek.
 • Olvasási, helyesírási hibák kapcsán.
 • Hallott és/vagy olvasott szövegértési nehézségek miatt.

Tanácsadás

 • Logopédiai tanácsadásra abban az esetben kerül sor, ha a szűrések és/vagy vizsgálatok kapcsán felmerülő problémák súlyossága nem indokolja a terápiába vételt. Logopédus megítélése szerint a fennálló nehézség rendszeres szülői konzultációval kezelhető.
 • A gyermek életkora szempontjából kedvezőbb a tanácsadási keret. A korai életszakaszban gyakran a szülőknek adott megfelelő tanácsok elegendőek a probléma megszüntetésére.
 • A gyermek és/vagy család életvitele indokolja a tanácsadást a terápiás ellátás helyett. Rendkívüli esetek kapcsán (túlzsúfolt iskolai programok, külföldi tartózkodás) előfordulhat, hogy a terápia nem építhető be a gyermek heti rendjébe.
 • Az oktatási-nevelési intézményben dolgozó pedagógus kollégák logopédiai tanácsadással történő ellátása sokat segíthet olyan problémák kezelésének eredményessége tekintetében, mint a beszédpercepciós nehézségek, auditív hasonlóságon alapuló helyesírási tévesztések.

Terápia

 • Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni.
 • A fennálló probléma típusától, súlyosságától függően a terápia lehet egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás.
 • A terápia helyszíne vagy a gyermek oktatási-nevelési intézménye vagy a pedagógiai szakszolgálat intézménye.
 • A terápia során a szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, mely első sorban szülői értekezletek, fogadó órák keretében valósul meg.

Alkalmazott eljárások, terápiák, módszerek:

 • Megkésett, akadályozott beszéd terápiája
 • Pösze terápia (artikulációs-fonológiai zavar terápiája)
 • Fejlődési diszfázia terápiája
 • A beszéd folyamatosságát érintő zavarok (dadogás, hadarás) terápiája
 • Orrhangzós beszéd terápiája
 • Audiogén diszlália terápiája
 • Diszfónia terápia
 • Beszédpercepció fejlesztése
 • Nyelvlökéses nyelés terápiája
 • Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció, reedukáció