„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Járási szakértői bizottsági tevékenység

A járási szakértői bizottság feladata:

 • a 3. életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítása vagy kizárása, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 • iskolaérettségi vizsgálat (iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítására irányuló vizsgálat) nálunk már nem kezdeményezhető, kizárólag az Oktatási Hivatalnál,
 • a 18 hónapnál fiatalabb gyermek esetében a gyermek külön vizsgálata nélkül, meghatározott szakorvosi diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján, korai fejlesztés és gondozás megkezdésére történő javaslattétel,
 • nagykorú, cselekvőképes tanuló, képzésben részt vevő személy állapotmegismerés, sajátos nevelési igény/fogyatékosság (mozgásszervi; érzékszervi: látási, hallási; értelmi; beszédfogyatékosság; autizmus spektrum zavar; egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) megállapítása céljából, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében vizsgálat végzése felnőttek részére.

A szakértői vizsgálatot kezdeményezheti:

 • A szülő (ha a gyermek óvodás, iskolás, akkor az óvoda, iskola köteles közreműködni a vizsgálati kérelem elkészítésében.)
 • A szülő egyetértésével
  • a nevelési-oktatási intézmény
  • gyámhatóság
  • család- és gyermekjóléti szolgálat
  • bölcsőde
  • gyermekotthon
  • területi gyermekvédelmi szakszolgálat
  • nevelőszülői hálózat működtetője

Szakértői vizsgálat indítható annál a pedagógiai szakszolgálatnál:

 • melynek körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik vagy,
 • amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül.

Szakértői vizsgálat kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok:

 • Szakértői vélemény iránti kérelem alap- és felülvizsgálathoz (honlapunkról (www.fejermepsz.hu) letölthető, az első vizsgálatot kérő és a felülvizsgálatot kérő nyomtatvány a járási szakértői bizottság esetében ugyanaz).
 • Kötelezően csatolandó melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet  4. melléklete: „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére”. 

Az adatlap helyett elfogadjuk a születéskori zárójelentést, vagy az egészségügyi kiskönyv születéskori adatokat tartalmazó lapjainak másolatát is.

 • Felnőttek esetében az intézményünk honlapján (www.fejermepsz.hu) található Vizsgálati kérelem (1. sz. melléklet).

A pontosan kitöltött, hiánytalanul beérkezett kérelmeket iktatjuk, szükség esetén hiánypótlást kérünk.

A vizsgálati időpontról szóló értesítést a törvényes képviselőnek (szülő, gyám, nagykorú tanuló/hallgató) tértivevényes levélben küldjük.

Amennyiben a járási szakértői bizottság vizsgálata alapján sajátos nevelési igény (SNI) valószínűsíthető (pl. értelmi fogyatékosság, autizmus spektrumzavar, ADHD, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.), a járási szakértői bizottság saját vizsgálatának dokumentációját és a kapcsolódó teljes iratanyagot megküldi a vármegyei szakértői bizottság részére.