„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetés zajlik, majd a gyermek/tanuló szociális érettségének, adaptív viselkedésének felmérésére kerül sor. Ennek eredményeképpen a szülő, a pedagógus tanácsadásban részesül, szükség esetén a gyermek szakszolgálati ellátásba kerül. Ez esetben a fejlődésében késést mutató, tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos pedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás a 0-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy az intézmények kérésére kereshetik fel intézményünket.

A nevelési tanácsadás keretében zajló terápiák:

Az óvodáskorúak olvasás- és íráskészültség terápiája: Az iskolába induló gyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek feltételei a biztonságos, örömteli tanulásnak. A különböző fejlesztési területek – pl.: téri, síkbeli, időbeli tájékozódás, emlékezetfejlesztés, érzékelés, észlelés, figyelmi funkciók és grafomotoros fejlesztés – mellett nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelvi fejlesztésre, ami kiemelten fontos a mai gyermekek szempontjából. Célunk, hogy a terápia során kialakítsuk és fejlesszük azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik az olvasás és írás sikeres elsajátítását.

A verbális és téri, vizuális figyelem, emlékezet terápiájának adaptálása óvodás korra: A pedagógiai szakszolgálatoknál zajló fejlesztés és terápia eredményességét nagymértékben befolyásolja az emlékezet és a figyelem működésének színvonala. Dr. Torda Ágnes Tréningprogram és módszertani ajánlás a verbális-, a téri-vizuális munkaemlékezet és a figyelem fejlesztésére című kiadványának útmutatása, elméleti háttere, tematikája alapján létrehoztunk egy olyan képanyagot, óratervet, melyet a 6-7 éves gyermekek fejlesztése során tudunk alkalmazni. Az eredeti tréningprogramot felhasználva, azokon a területeken változtattunk, ami nem alkalmazható az óvodás célcsoport számára.

Alapozó terápia: A tanulási nehézségek hátterében leggyakrabban az idegrendszer részleges éretlensége, sérülése vagy eltérő szerveződése áll. Az alapozó terápiás mozgásfejlesztés segítségével a tanulási nehézségek megelőzhetők.

A mozgásra épül a beszéd, az olvasás és írás. Ha a mozgásfejlődés során kimaradnak egyes lépések (pl. a kúszás), esetleg a megszokottól eltérően fejlődik a

A mozgásra épül a beszéd, az olvasás és írás. Ha a mozgásfejlődés során kimaradnak egyes lépések (pl. a kúszás), esetleg a megszokottól eltérően fejlődik a gyermek, akkor az nehézséget okozhat a fejlődés menetében és lemaradásokhoz vezethet. De ezt a lemaradást be lehet pótolni!

Amikor az idegrendszer egyes területei alulszervezetté válnak, a következmények legtöbbször az iskolában jelennek meg tanulási nehézség formájában. Az első tünetei azonban már óvodás korban jelentkezhetnek: figyelemkoncentrációs nehézségek, a mozgásügyesség elmaradása a kortársaktól, finommotorikus készségek elmaradása, túlmozgékonyság vagy épp gátolt mozgás.

Az alapozó mozgásfejlesztő csoporton az elemi mozgásminták gyakorlásán és a mozgáskoordináció fejlesztésén keresztül valósul meg a gyermekek komplex idegrendszeri fejlesztése.

A csoport a játékos, mozgásos feladatokon keresztül segítséget nyújt az iskolakezdéshez is: a foglalkozásokon az idegrendszer fejlesztésén túl fejlődik a gyermekek feladattudata, a feladattartása, figyelmi terjedelme és szociális készségeikben is javulást mutathatnak.

Összefoglalva:

 • 4-8 éves korú gyermekeknek a leginkább ajánlott
 • Csoportos foglalkozás
 • Minden fejlesztési folyamat hangsúlyosan a fejlődéstani nagymozgásokkal, rugalmassággal, és az egyensúllyal kezdődik – ez az alapozó fejlesztés alapja
 • Kiknek ajánlott?
  • Fejlődésben lemaradt gyermekek részére
  • Iskolaéretlen óvodások számára
  • Elmaradott mozgáskoordinációs gyermekek részére
  • Anyanyelvi készséghiány kezelésére
   • Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődésű gyermeknek
   • Diszlexia, diszgráfia, diszfázia veszélyeztetett gyermeknek
   • Beszédprodukció vagy beszédpercepció zavarával küzdő gyermeknek
  • Organikus eredetű hiperaktivitás, figyelemzavar kezelésére

TSMT terápia: A TSMT terápia nagymozgások fejlesztésével segíti az idegrendszer érési folyamatait. A foglalkozások menete kötött, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.

A mozgásos feladatok segítik a mozgáskoordináció, egyensúly fejlődését, illetve erősítik a testtudat, térbeli tájékozódás, laterialitás, dominancia beérését.  A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás és a ritmusérzék fejlődését. A mondókázásba ágyazott gyakorlatok során javul a kommunikáció és az anyanyelvi készség.

Olyan gyermekek számára javasolt a fejlesztő torna, akiknél megkésett vagy eltérő fejlődésmenet tapasztalható:

 • mozgásmegkésettség
 • beszédmegkésettség
 • egyensúlyi bizonytalanság
 • mozgáskoordinációs gondok
 • szenzoros túlérzékenység vagy ingerkeresés
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarok
 • figyelemzavar- hiperaktivitás