„A legmagasabb kitüntetés
mások szolgálata.”

Max Brooks

FMPSZ Móri Tagintézménye

A Bázisintézményi programunk keretében megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modellek

OM azonosító: 200172

Címe: 8060 Mór, Szent István Tér 9.

Tel.: +3622407224

E-mail: mor@fejermepsz.hu

Honlap: http://fejermepsz.hu

Intézményvezető: Dr. Mile Anikó

Intézményi koordinátor: Ulicza Henriette

Intézményi koordinátor telefonszáma: +36-22-315-832

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: uliczahenriette@fejermepsz.hu

BEMUTATKOZÁS

Valljuk, hogy a fizikai és mentális egészség szorosan összefügg egymással, és mindkettő megőrzése kiemelten fontos a gyermekeknek és családjaiknak.

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI

I. Az úszás, mint a gyógytestnevelési ellátás része:

1. Az iskolai gyógytestnevelésben azok a tanulók vesznek részt, akiknek egészségi állapota veleszületett vagy szerzett betegségük miatt károsodott, de állapotuk annyira nem súlyos, hogy rendszeres iskolai oktatásukat ez akadályozná. Egészségügyi állapotuk helyreállítása bizonyos mértékig sajátos, de testnevelésre és sportra jellemző módszerekkel történik.

Kiemelten fontosnak tartjuk és a pedagógiai szakszolgálat munkájának részeként értelmezzük a feladatellátásunk célcsoportjaiba tartozó gyermekek és családok funkcióinak, a társadalmi életre való helyes nevelésnek az erősítését. Valljuk, hogy a fizikai és mentális egészség szorosan összefügg egymással, és mindkettő megőrzése kiemelten fontos a gyógytestnevelésre járó gyermekek és családjaik számára.

2. Évenként megrendezésre kerülő gyógyúszóverseny:

Sajátos élethelyzetnek minősül a gyógytestnevelésre járó gyermekek és családjaik helyzete. Nem egyszerű elfogadni, megérteni azt a tényt, hogy orvosilag igazolt sajátos szomatikus állapotuk miatt speciális mozgásfejlesztést igényelnek. Ehhez kívánunk különleges segítséget adni a gyógytestnevelési foglalkozásra járó gyermekek számára úszóversenyének megszervezésével: a jó hangulatú, vidám rendezvényen való részvétel gyermekeknek, szülőknek egyaránt azt az üzenetet közvetíti, hogy jó együtt mozogni, egészséges életmódra törekedni. Célunk a közös mozgás elérése mellett felhívni a figyelmet a családi és a szűkebb szociális térben eltöltött aktív, tartalmas, minőségi időre. Kiemelt jelentőséget kap az egészséges táplálkozás alapelemeinek megismertetése is: a verseny során kizárólag energiát adó, de nem hizlaló, egészséges ételeket-italokat kínálunk a résztvevők számára. Ezt a jó gyakorlatot az előző pályázati ciklushoz hasonlóan szívesen bemutatjuk és közreadjuk az érdeklődő gyógytestnevelő kollégák számára.

II. Szakmaközi együttműködés, szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció alkalmazási lehetőségei – Gólyafészek-mentorhálózat program

Legfontosabb törekvésünk megismertetni munkánkat a megyében, a megyeszékhelyen és a járásközpontokban a védőnői és egyéb magyarországi gyermekügyi ellátórendszerekkel, azzal a céllal, hogy beindítsuk az egyes szakmák, intézmények szakembereinek együtt-gondolkodását. 

1. Az  eredményes együttműködés alapelvei az alábbiak: 

Támogatjuk társ-szakmaként a védőnők/gyermekpszichológusok/bölcsődék által szervezett rendezvényeken való aktív részvételt a konzulensek részéről,a team-munkában fontosnak tartjuk egymás tájékoztatását a saját munkánkról; ki, mikor, milyen színtéren, milyen határokkal dolgozik. Facilitáljuk a szakmai összejövetelek/beszélgetések megteremtésének lehetőségét,elősegítjük a nyitott beszélgető klubok szervezését a helyben élő családok számára közösségi házakban, családsegítő szolgálatnál vagy a védőnői szolgáltatásban.

2. A konzultáció népszerűsítése a családok körében a következők programelemek bevezetésével valósulhat meg:

  • kisgyermekes családok rendezvényein való aktív részvétel 
  • védőnői rendezvényeken való aktív részvétel
  • csecsemőgondozás és gyermeknevelési segítségnyújtás védőnők és kisgyermeknevelők által
  • szülői szenzitivitást és kötődést elősegítő támogató programok szervezése.
  • intervenció a fejlődési késést mutató gyermekek családjainak
  • korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek tájékoztatása a konzulensi munkáról
  • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek családjaihoz történő eljutás a felzárkóztató lehetőségeken keresztül
  • a szülők lelki egészségét támogató programokon való részvétel/szülővé válás segítése.

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK

A Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményének nevelőtestülete a telephelyen (8060 Mór, Kossuth L. u. 1) és a Wekerle Sándor Szabadidőközpont Uszodájában (8060 Mór, Táncsics Mihály u. 25.) hospitálásra, szakmai műhelymunkára, bemutató megtartására, valamint különböző programokon résztvevőként, megfigyelőként fogadja az adaptálásra felajánlott jó gyakorlat iránt érdeklődőket.

Az adaptálás során mentorálással támogatja a jó gyakorlat megvalósításának folyamatát. A tevékenységhez mindkét helyszínen rendelkezésre állnak a szükséges IKT eszközök és a helyiségek (nyomtató, fénymásolási lehetőség, WIFI hálózat biztosított). A tagintézményi nevelőtestület az érdeklődők rendelkezésre áll a jó gyakorlat átadásához szükséges bemutató foglalkozások, valamint prezentációk készítésében és tréningek megtartásában gyakorlott szakemberek személyében.

A Móri Tagintézmény a tagintézményi munkatársak közül önkéntes jelentkezés alapján bázisintézményi munkacsoportot állít fel a bázisintézményi tevékenységhez. A bázisintézményi munkacsoport felelőseit, feladatát, cselekvési elképzeléseit megtervezi, majd az intézményi munkatervben is megjeleníti.

A bázisintézményi tevékenység folyamatát részletesen elemezve elkészíti a bázisintézményi szerep, valamint a szolgáltatások eljárásrendjét. Kidolgozza a jó gyakorlat átadásának, a hospitálások és a bemutatók, szakmai műhelymunkák megtartásának eljárásrendjét, ezek elégedettségmérését, az esetlegesen szükséges panaszkezelési rendet. A jó gyakorlat saját intézményen belüli beválását, valamint a jó gyakorlat átadásának gyakorlatát, megvalósításának lehetőségeit folyamatosan kontrollálja, felülvizsgálja; szükség szerint évente módosításokat tesz.