logo_1

 

 

 

 

OM azonosító: 200172

Szervezeti egység kód: 072010

Cím: 2483 Gárdony, Kossuth Lajos u. 19.

Telefonszám: 22/589-572

Faxszám: 22/589-573

E-mail cím: gardony@fejermepsz.hu

Szatmáriné Mályi Nóra, igazgató                           70/453-2784

Zólomy Miklósné, igazgató helyettes                     70/332-5808

Braunmüller Csilla, adminisztrátor                         22/589-572

Turánszky Anett, adminisztrátor                               22/589-572

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 8:00 -16:00

Péntek: 8:00 – 13:00

Bemutatkozás

gyogytesi5gyogytesi3

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézményének elődje a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény 2006 óta működött. Ellátási körzetünkhöz tartozó 21 településen közel 1500 gyermeket/tanulót láttunk el a szülők, pedagógusok és a fenntartók megelégedésére. Az alábbi szolgáltatásokat vették igénybe: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, BTM-, és SNI gyermekek/tanulók ellátása. 2013 szeptembere óta intézményünk beolvadt a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba, annak tagintézménye lett.

Ügyviteli és tagintézményi telephelyeink:

Ügyviteli telephely: 2483 Gárdony, Kossuth Lajos utca 19.

Tagintézményi telephely: 2481 Velence, Balatoni út 65.

Kiemelt feladataink

1) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztése, a család kompetenciáinak erősítése. Komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, mozgásfejlesztés, pszichológiai tanácsadás.

2) Fejlesztő nevelés

A fejlesztő nevelés feladata az ötödik életévüket betöltött sajátos nevelési igényű súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése.

3) Szakértői és rehabilitációs tevékenység

A tankerületi szakértői bizottság feladata a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata. A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél, a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

4) Nevelési tanácsadás

Az intézménynél jelentkező gyermek, tanuló esetében a jelentkező nyilvántartásba vétele, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához. Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése. Prevenciós tevékenység. Részképességek szűrése az 5. életévüket betöltött óvodásoknál. Egyéni, mikro- és makro csoportos pedagógiai-gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások tartása tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók számára.

A BTM gyermekek, tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellenőrzése a nevelési-oktatási intézményekben.

5) Logopédiai ellátás

Komplex szűrés (5. életévét betöltő óvodás gyermekek)

Logopédia terápia

Kontrollszűrés (terápiára járó gyermekek)

Iskoláskorú gyermekek nyomon követése

Megkésett, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek nyomon követése

6) Konduktív pedagógiai ellátás

konduktiv2konduktiv5

A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

  7) Gyógytestnevelés gyogytesi4

A gyógytestnevelés feladata, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a beutalt tanulók, gyermekek egészségszintjének emelését a deformitások javításával, a szív és keringési szervek teherbírásának emelésével képessé tegye a gyermekeket a mindennapi élet feladatainak teljesítésére, összhangban az intézmények oktató-nevelő munkájával és az ott folyó testnevelés-oktatással.

8) Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

9) Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása

Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni.

A tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

A pedagógiai szakszolgálat célja és feladatrendszere

Működést meghatározó jogi háttér A pedagógiai szakszolgálat működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a feladatellátást a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.

A tanév általános feladatai

1)      Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás: .

- szakértői vélemények fogadása .  

- komplex fejlesztés, terápia

- tanácsadás .  

- egyéni fejlesztési terv, értékelő lap készítése .

- kapcsolattartás (szülő, védőnő) .  

- adminisztrációs feladatok

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

2)      Fejlesztő nevelés:

- szakértői vélemények fogadása

- komplex fejlesztés .

- szülőknek, gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottak részére tanácsadás .

- egyéni fejlesztési terv készítése .

- kapcsolattartás (szülő, szakalkalmazottak, szakértői bizottság)

- adminisztrációs feladatok

- előadásokon, konferencián, továbbképzésen való részvétel

3)      Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység:

- pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat .

- BTM megállapítása/kizárása

- iskolába lépéshez szükséges fejlettség vizsgálat .

- szakértői vélemények elkészítése .

- egyéb adminisztrációs feladatok

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

4)      Nevelési tanácsadás: .

- jelentkezők fogadása

- nyilvántartás vezetése .

- megfigyelések, vizsgálatok, szűrések

- terápiák

- kapcsolattartás (szülő, pedagógus) .

- értékelés .

- adminisztráció .

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

5)      Logopédiai ellátás: .

- szűrések

- vizsgálatok

- adatok begyűjtése

- szülők tájékoztatása

- vizsgálati vélemény készítése

- terápiák .

- kontrollszűrések .  

- tanácsadás (pedagógiai, szülői)

- minősítések (félévkor, év végén) .

- adminisztrációs feladatok

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

6)      Konduktív pedagógiai ellátás: konduktiv3- munkaterv előkészítése .

- igényfelmérés

- tájékoztatás

- szakvélemények begyűjtése .

- terápia .

- statisztika, év végi beszámoló készítése .  

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

7)      Gyógytestnevelés:

gyogytesi2gyogytesi1 .  

- kapcsolatfelvétel intézményekkel .

- csoportok kialakítása

- órarendek .  

- szülői értekezletek .

- kapcsolattartás (védőnő, orvos, testnevelő)

- beutalók gyűjtése .  

- esetmegbeszélések

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

8)      Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás: .

- koordináció .

- együttműködés .

- szakmai konzultáció

- egyéni, csoportos segítségnyújtás .

- tanácsadás, konzultáció .

- kapcsolattartás az országos bázissal

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

9)      Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása: .  

- tehetségfelismerés, támogatás .  

- segítségnyújtás, irányítás .   

- tanácsadás

- konzultáció (szülő, pedagógus)

- fórumok .  

- kapcsolattartás (Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ) .  

- előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

Konduktív pedagógiai ellátás a Gárdonyi Tagintézményben

A 2013-14-es tanévtől a konduktív pedagógiai ellátás a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé tartozik.

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

A törvényben meghatározottakat és a szakszolgálat lehetőségeit figyelembe véve: egyénenként heti 2*45 percet biztosítunk. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Az ellátottak köre a Gárdonyi Tankerület és a Martonvásári Tankerület területén élő konduktív nevelést igénylő gyermekek.

Az ellátásba való bekerülés módja az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvélemény, amely tartalmazza a diagnózist, és a konduktív pedagógiai nevelés javaslatát.

A felvétel a szülő, illetve az oktatási-nevelési intézmény megkeresésére írásos, személyes, illetve telefonos bejelentkezés alapján történik. A jelentkezéseket az asszisztens-adminisztrátorok fogadják, továbbítják a szakember felé. A már regisztrált eseteknél közvetlenül a konduktor bonyolítja tovább az ügyet.

TÁMOP-3.1.6-11/4 pályázat

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_s

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye pályázatot valósít meg, a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében.

Az intézményben sokoldalúan képzett gyógypedagógusok, gyógytestnevelők speciális eszközökkel biztosítják a sérülésspecifikus ellátást a Gárdonyi és a Martonvásári Járás területén a nevelési-oktatái intézményekben és a családok számára egyaránt.

A TÁMOP-3.1.6-11/4 projekt egyik fő célja, a sérült gyermeket nevelő családok számára a speciális eszközök bemutatása, egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésben, oktatásában résztvevő pedagógusok, fejlesztő szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok felkészítése rendezvények keretében a speciális eszközök használatának támogatására.

Az eszközökről oktatófilmek készülnek, hogy az informatikai lehetőségeket is felhasználva hogy minél tágabb körben sor kerülhessen a szolgáltatások, és az eszközök hatékony alkalmazásának bemutatására.

A szolgáltatások bővítését felvállalva további eszközök kerültek beszerzése, az ezekhez tartozó kölcsönzési protokollok kialakítása folyik, valamint a speciális eszközök megfelelő használatát célzó tájékoztató rendezvényekre kerül sor, kiadványok elkészülnek. Az intézményünk családközpontúsága miatt nagy hangsúlyt fektet a kora gyermekkori fejlesztésre irányuló szolgáltatások kialakítására, bővítésére, magas szakmai színvonalon történő képviselése érdekében szakemberek képzésére.

Sor kerül az eszközkölcsönzési rendszer kidolgozására, mely lehetővé teszi a családok, a nevelési-oktatási intézmények számára, a speciális eszközökhöz való hozzáférés lehetőségét

A projekt célcsoportja a pedagógusok, gyógypedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, a gyermekek és családtagjaik, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények alkalmazottai.

A pályázat megvalósításában partnerünk a martonvásári székhelyű Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon. Közös célunk, hogy a két intézmény magas minőségű szolgáltatást biztosító forrásközponttá váljon. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató intézmények számára nyújtott szolgáltatásaink révén befogadó-elfogadó iskolák, óvodák működjenek. A tanulók alkalmazható tudást szerezzenek.

Eszközkölcsönző

Szakemberek

kinga_ Név:  Becsághné Ferencz Kinga
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Bóla Emília Név: Bóla Emília
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu
üres
Borsi Andrea Név: Borsi Andrea
Munkakör: pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
okleveles pszichológus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu
üres
braunm_csilla Név:  Braunmüller Csilla
Munkakör:  adminisztrátor
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
üres
Farkas Éva Név: Farkas Éva
Munkakör: pedagógiai asszisztens
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail:
gardony@fejermepsz.hu
üres
Gránitzné Kratancsik Rita Név:  Gránitzné Kratancsik Rita
Munkakör:  gyógypedagógus
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:  általános iskolai tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, az inkluzív nevelés okleveles tanára
 Telefon:  (06-22) 389-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Klemencsics Orsolya Név:  Klemencsics Orsolya
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, tanítói gyógytestnevelő, szakvizsgázott pedagógus mozgásfejlesztés szakterületen
Telefon:  (06-22) 389-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Martits Tünde Név:   Martits Tünde
Munkakör:   logopédus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség:
 oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Nagy Márta Név: Nagy Márta
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár, sportedző (úszás)
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu
üres
Nagy Zsuzsa Név:   Nagy Zsuzsa
Munkakör:   logopédus
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
SzO Név:   Nagy-Szimandl Orsolya
Munkakör:   gyógytestnevelő
Végzettség:   mesterfokozat MA
Szakképzettség:
 testnevelő tanár- gyógytestnevelő tanár, testnevelő- edző
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Németh Mária Név:   Németh Mária
Munkakör:   konduktor
Végzettség:   főiskola
Szakképzettség:
 konduktor – tanító, szakvizsgázott pedagógus
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Polónyiné Homolya Anikó Név: Polónyiné Homolya Anikó
Munkakör: logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
speciális pedagógia szakos tanár, logopédia- oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus pszichopedagógiai szakirányon, az inkluzív nevelés okleveles tanára
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
sz_m_nora Név: Szatmáriné Mályi Nóra
Beosztás: igazgató
Végzettség: mesterfokozat MA
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres
Szőke Eszter Név: Szőke Eszter
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
okleveles középiskolai testnevelő tanár
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu
üres
tepszisne_lakatos_henrietta Név: Tepszisné Lakatos Henrietta
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu
üres
zolomy_miklosne Név: Zólomy Miklósné
Beosztás: igazgatóhelyettes
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
óvodapedagógus, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu