logo

Ügyviteli telephely

Cím: 2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet. 

Telefonszám: 06/22 796-175

Mobil: 06/30 302-34 53

E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

Nyitva tartás:

hétfőtől – csütörtökig 8:00 – 16:00
péntek 8:00 – 14:00

.

Tagintézményi telephely

Cím: 2451 Ercsi, Kossuth u. 17. 

Telefonszám:  06/25 999-201

Mobil: 06/30 302-34 53

E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

Nyitva tartás: A telephely nyitva tartása a vizsgálatok és a terápiás foglalkozások időtartama alatt biztosított. 

 

.

Bemutatkozás

DSC04170

Tisztelettel köszöntjük kedves látogatóinkat honlapunkon. Tagintézményünk a legfiatalabb a megyében. 2015. szeptember 1-én alakult meg 8. és egyben utolsóként a járások között.

Aktuális

Alapozó terápiás csoport: szerda

15:00 – 15:45

Komplex művészeti terápiás csoport: szerda

16:00 – 17:30

Törvényi háttér

-2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Ellátási terület

A Martonvásári járás települései: Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál.

Feladataink

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

b) szakértői bizottsági tevékenység

c) nevelési tanácsadás

d) logopédiai ellátás

e) konduktív pedagógiai ellátás

f) gyógytestnevelés

g) iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása

h) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

~~ Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

DSC04246IMG_6436

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Az ellátás a gyermek szakértői véleményében meghatározott óraszámban, egyéni vagy kiscsoportos formában, intézményünk épületében történik gyógypedagógusok és konduktor bevonásával.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

~~ Szakértői bizottsági tevékenység

A járási szakértői bizottság feladata a 15/2013 EMMI rendelet (II. 26.) alapján:

a) a rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása,

d) szakértői vélemény elkészítése.

e) Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságnál. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

(2) A szakértői vizsgálat indítható:

a) hivatalból,

b) hatósági megkeresésre,

c) szülői kérelemre,

d) lletve a szülő egyetértésével

da) a nevelési-oktatási intézmény,

db) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője,

dc) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére.

~~ Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetés zajlik, majd a gyermek/tanuló szociális érettségének, adaptív viselkedésének felmérésére kerül sor. Ennek eredményeképpen a szülő, a pedagógus tanácsadásban részesül, szükség esetén a gyermek szakszolgálati ellátásba kerül. Ez esetben a fejlődésében késést mutató, tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos pedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás a 0-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy az intézmények kérésére kereshetik fel intézményünket.

~~ Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás igénybevétele – a (1) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és a (2) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(1)A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(2)A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

~~ Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

A konduktív pedagógiai ellátás aktívan megjelenik a korai fejlesztés területén is.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján.

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás.

~~ Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1-3, 4-8 vagy 9-16 fős csoportokban szervezhető meg.

Az iskolában a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető.

~~ Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

Nagy az igény a környék oktatási-nevelési intézményeiben a pszichológus szakértelmére. Fontos lenne – a központi irányelvnek megfelelően-, hogy ezeknek az intézményeknek saját pszichológusa legyen, azonban Martonvásár Járás területén igen kevés pszichológus dolgozik.

Szakszolgálatunk pszichológusának elsődleges feladata a szakértői bizottsági tevékenység és nevelési tanácsadás. Az óvodákban, iskolákban dolgozó pszichológusok hiányában azonban a lesürgetőbb esetekben intézményünk pszichológusa tanácsadói segítséget is nyújt.

~~ Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata:

a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,

b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,

c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,

d) tanácsadás, támogatás a szülőnek,

e) konzultáció a pedagógus részére,

f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,

g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,

h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,

i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,

j) kimeneti mérések elvégzése,

k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

Ez a legfiatalabb szakterület, mely jelenleg kialakulóban van.

Munkatársaink

Név: Szabó Antalné
Beosztás: igazgató
Szakképzettség: oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, közoktatási vezető
Telefon: (06-22) 796-175
  (06-30) 302-3453
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
    szabozsofia@fejermepsz.hu

Név: Kárászné Szani Boglárka
Beosztás: igazgatóhelyettes
Szakképzettség: oligofrénpedagógia-tiflopedagógia-logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
  karaszneszbogi@fejermepsz.hu
     

Név: Endrődi Noémi
Beosztás: gyógytestnevelő – óraadó
Szakképzettség: testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Fábián Dóra
Beosztás: gyógypedagógus, logopédus
Szakképzettség: okleveles gyógypedagógus logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Gergely Kinga
Beosztás: logopédus
Szakképzettség: gyógypedagógus logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Juhász Dorottya
Beosztás: konduktor
Szakképzettség: konduktor, általános iskolai tanító
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Kiss Krisztina
Beosztás: logopédus
Szakképzettség: oligofrénpedagógia-logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Kovács Margita Léda
Beosztás: pszichológus
Szakképzettség: okleveles pszichológus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
  kovacsmargita@fejermepsz.hu
   

Név: Magyarosi Erika
Beosztás: pszichológus
Szakképzettség: pedagógiai szakpszichológus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Mihalovics Katalin
Beosztás: logopédus
Sakképzettség: szakvizsgázott gyógypedagógus logopédia szakirányon, általános iskolai tanító
  (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Németh Zsuzsanna
Beosztás: gyógypedagógus
Szakképzettség: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak szakirányon
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Pálinkásné Tehenes-Varga Mária
Beosztás: gyógypedagógus
Szakképzettség: szakvizsgázott gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Pinczés Gréta
Beosztás: gyógypedagógus
Szakképzettség: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szomatopedagógia szakos terapeuta
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
  pinczesgreta@fejermepsz.hu
   

Név: Rackné Csepi Edit
Beosztás: logopédus
Szakképzettség: óvodapedagógus, oligofrénpedagógia- logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, speciál pedagógia szakos tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Sulyokné Czagler Katalin
Beosztás: gyógytestnevelő – óraadó
Szakképzettség: testnevelés szakos tanár, gyógytesnevelő tanár, általános iskolai tanító
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Tóthné Biró Erika
Beosztás: gyógytestnevelő
Szakképzettség: óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon, okleveles andragógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Ujvári Ivett
Beosztás: gyógypedagógus
Szakképzettség: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, konduktor
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Wagnerné Dallos Orsolya
Beosztás: logopédus
Szakképzettség: szakvizsgázott gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája és logopédia szakos tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Zigó-Horváth Kornélia
Beosztás: pszichológus
Szakképzettség: okleveles pszichológus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
  zigohnelli@fejermepsz.hu
   

Név: Mátyási-Pethő Hajnalka
Beosztás: adminisztrátor
Szakképzettség: pedagógia szakos bölcsész
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Turócziné Raj Irén
Beosztás: adminisztrátor
Szakképzettség: üzleti ügyintéző
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Név: Szabó Lajosné
Beosztás: technikai munkatárs
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
   
   

Letölthető dokumentumok

Megjelent cikkek

Galéria

 

Archívum

Események 2015/16

Események 2016/17

Események 2017/18

Események 2018/19

Események 2019/20