logo_1

 

 

 

 

OM azonosító: 200172

Szervezeti egység kód: FA2402

Telephely: 2481 Velence, Balatoni út 65.

Telefonszám: 22/589-572

Faxszám: 22/589-573

E-mail cím: gardony@fejermepsz.hu

Gránitzné Kratancsik Rita, megbízott igazgató helyettes                        22/589-572

Zólomy Miklósné, igazgató helyettes                                                             70/332-5808

Vajdics Enikő, adminisztrátor                                                                         22/589-572

Puskás Kata, adminisztrátor                                                                           22/589-572

Németh Renáta, adminisztrátor                                                                   22/589-572

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 8:00 -16:00

Péntek: 8:00 – 13:00

Bemutatkozás

gyogytesi5gyogytesi3

 

Mottó:

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.”

Sydney Smith

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 2013 szeptembere óta látja el a szakfeladatait az ellátási körzetébe tartozó 12 településen. Jogelőd intézményei Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény valamint a Gárdonyi Nevelési Tanácsadó voltak.

 

Ügyviteli telephely:    2483 Gárdony, Kossuth u. 19.

Tagintézményi telephely:       2481 Velence, Balatoni út. 65.

Aktualitások

Ellátási terület

Tagintézményünk azokat a gyermekeket/tanulókat tudja fogadni, akik a Gárdonyi járás területén élnek és/vagy a járás valamelyik nevelési/oktatási intézményéhez tartoznak.

A gyermekek/tanulók szülei, pedagógusai és egyéb szakemberek is felkereshetnek minket.

(A Gárdonyi járás települései: Gárdony, Gárdony-Agárd, Gárdony-Dinnyés, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu.)

A Pedagógiai Szakszolgálat célja és feladatrendszere

Működést meghatározó jogi háttér

A pedagógiai szakszolgálat működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a feladatellátást a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.

Szakfeladatok

 • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás:

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Az ellátás a gyermek szakértői véleményében meghatározott óraszámban, egyéni vagy kiscsoportos formában, intézményünk épületében történik gyógypedagógusok és konduktor bevonásával.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

 

 • Járási szakértői bizottsági tevékenység:

A járási szakértői bizottság feladata a 15/2013 EMMI rendelet (II. 26.) alapján:

 1. a) a rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
 2. b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 3. c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása,
 4. d) szakértői vélemény elkészítése.
 5. e) Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságnál. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

(2) A szakértői vizsgálat indítható:

 1. a) hivatalból,
 2. b) hatósági megkeresésre,
 3. c) szülői kérelemre,
 4. d) lletve a szülő egyetértésével
 5. da) a nevelési-oktatási intézmény,
 6. db) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője,
 7. dc) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére.

 

 • Nevelési tanácsadás:

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetés zajlik, majd a gyermek/tanuló szociális érettségének, adaptív viselkedésének felmérésére kerül sor. Ennek eredményeképpen a szülő, a pedagógus tanácsadásban részesül, szükség esetén a gyermek szakszolgálati ellátásba kerül. Ez esetben a fejlődésében késést mutató, tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos pedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás a 0-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy az intézmények kérésére kereshetik fel intézményünket.

 

 • Logopédiai ellátás:

A 15/2013-as 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szerint a logopédiai szakszolgálat feladatai a következők:

 1. (1)62 Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

(2) A logopédiai ellátás igénybevétele – a (3) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (4) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(3)63 A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(4)64 A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

 

 • Konduktív pedagógiai ellátás:

A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

 

 • Gyógytestnevelés:

A gyógytestnevelés feladata, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a beutalt tanulók, gyermekek egészségszintjének emelését a deformitások javításával, a szív és keringési szervek teherbírásának emelésével képessé tegye a gyermekeket a mindennapi élet feladatainak teljesítésére, összhangban az intézmények oktató-nevelő munkájával és az ott folyó testnevelés-oktatással.  

 • Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

 

 • Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása:

Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni.

A tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bárzis_Oklevél_GárdonyBázis_Oklevél_Mór

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye pályázott 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a cím elnyerésére.

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény megyei és országos szinten ismert, elismert. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi Tagintézmény módszertani intézményként működött.

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük presztízsüknek köszönhetően aktív, jól működő. A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja tapasztalatait. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel – a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott-, mesterpedagógus és mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák képzett trénerek, akkreditált tanfolyam tartásában gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott előadói, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

♦  Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)

♦  Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)

♦  Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)

♦  Megyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

♦  Memóriabajnokság

♦  Verbális-téri vizuális munkaemlékezet és figyelemfejlesztés terápiája

♦  Korai logopédiai ellátás

Kapcsolattartók:

Szatmáriné Mályi Nóra        
igazgató            
tel: 70/4532784      
E-mail: gardony@fejermepsz.hu 
 .
Ulicza Henriette
főigazgató helyettes
tel: 22/315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu
 

Letölthető dokumentumok

Kiemelt feladataink

Logopédiai ellátás:

 • komplex szűrés (3. és 5. életévüket betöltött gyermekek)
 • logopédiai vizsgálat
 • logopédiai terápia
 • terápiára járó gyermekek kontrollvizsgálata
 • iskolás korú gyermekek nyomonkövetése
 • beszédfejlődési elmaradást mutató gyermekek nyomon követése, terápiája.

Nevelési tanácsadás:

Már nem létező feladat: A BTM gyermekek, tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellenőrzése a nevelési-oktatási intézményekben.

5) Konduktív pedagógiai ellátás

konduktiv5

A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

6) Gyógytestnevelés gyogytesi4

A gyógytestnevelés feladata, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a beutalt tanulók, gyermekek egészségszintjének emelését a deformitások javításával, a szív és keringési szervek teherbírásának emelésével képessé tegye a gyermekeket a mindennapi élet feladatainak teljesítésére, összhangban az intézmények oktató-nevelő munkájával és az ott folyó testnevelés-oktatással.

7) Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

8) Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása

Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni.

A tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

A pedagógiai szakszolgálat célja és feladatrendszere

Működést meghatározó jogi háttér A pedagógiai szakszolgálat működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a feladatellátást a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.

A tanév általános feladatai

1)      Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás: .

– szakértői vélemények fogadása .  

– komplex fejlesztés, terápia

– tanácsadás .  

– egyéni fejlesztési terv, értékelő lap készítése .

– kapcsolattartás (szülő, védőnő) .  

– adminisztrációs feladatok

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

2)      Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység:

– pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat .

– BTM megállapítása/kizárása

– iskolába lépéshez szükséges fejlettség vizsgálat .

– szakértői vélemények elkészítése .

– egyéb adminisztrációs feladatok

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

3)      Nevelési tanácsadás: .

– jelentkezők fogadása

– nyilvántartás vezetése .

– megfigyelések, vizsgálatok, szűrések

– terápiák

– kapcsolattartás (szülő, pedagógus) .

– értékelés .

– adminisztráció .

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

4)      Logopédiai ellátás: .

 • szűrések
 • vizsgálatok
 • adatok begyűjtése
 • szülők tájékoztatása
 • vizsgálati vélemény készítése
 • terápiák
 • kontrollvizsgálatok
 • tanácsadás (pedagógiai, szülői)
 • minősítések (félévkor, év végén)
 • adminisztrációs feladatok
 • előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

A 15/2013-as 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szerint a logopédiai szakszolgálat feladatai a következők:

 1. § (1)62 Az Nkt. 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

(2) A logopédiai ellátás igénybevétele – a (3) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (4) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(3)63 A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(4)64 A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

5)      Konduktív pedagógiai ellátás:

– munkaterv előkészítése .

– igényfelmérés

– tájékoztatás

– szakvélemények begyűjtése .

– terápia .

– statisztika, év végi beszámoló készítése .  

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

6)      Gyógytestnevelés:

gyogytesi2gyogytesi1 .  

– kapcsolatfelvétel intézményekkel .

– csoportok kialakítása

– órarendek .  

– szülői értekezletek .

– kapcsolattartás (védőnő, orvos, testnevelő)

– beutalók gyűjtése .  

– esetmegbeszélések

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

7)      Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás: .

– koordináció .

– együttműködés .

– szakmai konzultáció

– egyéni, csoportos segítségnyújtás .

– tanácsadás, konzultáció .

– kapcsolattartás az országos bázissal

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

8)      Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása: .  

– tehetségfelismerés, támogatás .  

– segítségnyújtás, irányítás .   

– tanácsadás

– konzultáció (szülő, pedagógus)

– fórumok .  

– kapcsolattartás (Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ) .  

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

Konduktív pedagógiai ellátás a Gárdonyi Tagintézményben

A 2013-14-es tanévtől a konduktív pedagógiai ellátás a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé tartozik.

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

A törvényben meghatározottakat és a szakszolgálat lehetőségeit figyelembe véve: egyénenként heti 2*45 percet biztosítunk. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Az ellátottak köre a Gárdonyi Tankerület és a Martonvásári Tankerület területén élő konduktív nevelést igénylő gyermekek.

Az ellátásba való bekerülés módja az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvélemény, amely tartalmazza a diagnózist, és a konduktív pedagógiai nevelés javaslatát.

A felvétel a szülő, illetve az oktatási-nevelési intézmény megkeresésére írásos, személyes, illetve telefonos bejelentkezés alapján történik. A jelentkezéseket az asszisztens-adminisztrátorok fogadják, továbbítják a szakember felé. A már regisztrált eseteknél közvetlenül a konduktor bonyolítja tovább az ügyet.

TÁMOP-3.1.6-11/4 pályázat

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_s

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye pályázatot valósít meg, a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében.

Az intézményben sokoldalúan képzett gyógypedagógusok, gyógytestnevelők speciális eszközökkel biztosítják a sérülésspecifikus ellátást a Gárdonyi és a Martonvásári Járás területén a nevelési-oktatái intézményekben és a családok számára egyaránt.

A TÁMOP-3.1.6-11/4 projekt egyik fő célja, a sérült gyermeket nevelő családok számára a speciális eszközök bemutatása, egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésben, oktatásában résztvevő pedagógusok, fejlesztő szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok felkészítése rendezvények keretében a speciális eszközök használatának támogatására.

Az eszközökről oktatófilmek készülnek, hogy az informatikai lehetőségeket is felhasználva hogy minél tágabb körben sor kerülhessen a szolgáltatások, és az eszközök hatékony alkalmazásának bemutatására.

A szolgáltatások bővítését felvállalva további eszközök kerültek beszerzése, az ezekhez tartozó kölcsönzési protokollok kialakítása folyik, valamint a speciális eszközök megfelelő használatát célzó tájékoztató rendezvényekre kerül sor, kiadványok elkészülnek. Az intézményünk családközpontúsága miatt nagy hangsúlyt fektet a kora gyermekkori fejlesztésre irányuló szolgáltatások kialakítására, bővítésére, magas szakmai színvonalon történő képviselése érdekében szakemberek képzésére.

Sor kerül az eszközkölcsönzési rendszer kidolgozására, mely lehetővé teszi a családok, a nevelési-oktatási intézmények számára, a speciális eszközökhöz való hozzáférés lehetőségét

A projekt célcsoportja a pedagógusok, gyógypedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, a gyermekek és családtagjaik, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények alkalmazottai.

A pályázat megvalósításában partnerünk a martonvásári székhelyű Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon. Közös célunk, hogy a két intézmény magas minőségű szolgáltatást biztosító forrásközponttá váljon. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató intézmények számára nyújtott szolgáltatásaink révén befogadó-elfogadó iskolák, óvodák működjenek. A tanulók alkalmazható tudást szerezzenek.

Eszközkölcsönző

Munkatársak

Név:  Decsi Viktória
Munkakör:  pszichológus
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:
 okleveles pszichológus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Kovács Eszter
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  alapfokozat BA
Szakképzettség:
 gyógypedagógus, logopédia szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
braunm_csilla Név:  Berkes Csilla
Munkakör:  ügyintéző
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
üres  
   
 
Név:  Bóla Emília
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és terapeuta, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Németh Renáta
Munkakör:  adminisztrátor
Végzettség:  érettségi
Szakképzettség:
 idegennyelvű gyors- és gépíró
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
   
   
 
no_profile_female Név:  Farkas Edit
Munkakör:  gyógypedagógus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:  oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
   
 
Név:  Farkas Éva Edina
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:  gyógypedagógus, logopédia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
   
 
Név:  Gránitzné Kratancsik Rita
Munkakör: mb. igazgató helyettes, gyógypedagógus
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:  gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Homolya Anikó
Munkakör:  logopédus
Végzettség: mesterfokozat, MA
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos tanár, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus    

Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Lukács Edina Zsuzsanna
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:  gyógypedagógus logopédia szakirányon
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Nagy Márta
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár, sportedző (úszás)
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Nagy Zsuzsa Név:  Nagy Zsuzsa
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógia szakterületen)
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
SzO Név:  Nagy-Szimandl Orsolya
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:
 testnevelő tanár- gyógytestnevelő tanár, testnevelő- edző
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Németh Mária
Munkakör:  konduktor
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 konduktor – tanító, szakvizsgázott pedagógus
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
vasasne Név:  Végh Marianna
Munkakör:  takarító
Végzettség:  szakmunkásképző
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
   
 
Név:  Puskás Katalin
Munkakör:  adminisztrátor
Végzettség:  egyetem, okleveles etnográfus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
   
 
sz_m_nora Név:  Szatmáriné Mályi Nóra
Beosztás:  igazgató
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:
 oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Szőke Eszter
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
okleveles középiskolai testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár    

Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
tepszisne_lakatos_henrietta Név:  Tepszisné Lakatos Henrietta
Munkakör:  fejlesztő pedagógus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Vargáné Thiess Ágnes
Munkakör:  pszichológus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
pszichológus és pszichológia szakos tanár
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
 
Név:  Vajdics Enikő Erika
Munkakör:  adminisztrátor
Végzettség:  gimnáziumi érettségi, felsőfokú idegenvezető angol nyelven
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
   
 
zolomy_miklosne Név:  Zólomy Miklósné
Beosztás: gyógypedagógus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 óvodapedagógus, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu