logo_1

 

 

 

 

OM azonosító: 200172

Szervezeti egység kód: FA2402

Cím: 2483 Gárdony, Kossuth Lajos u. 19.

Telefonszám: 22/589-572

Faxszám: 22/589-573

E-mail cím: gardony@fejermepsz.hu

Szatmáriné Mályi Nóra, igazgató                           70/453-2784

Zólomy Miklósné, igazgató helyettes                    70/332-5808

Vajdics Enikő, adminisztrátor                                  22/589-572

Puskás Kata, adminisztrátor                                    22/589-572

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök: 8:00 -16:00

Péntek: 8:00 – 13:00

Bemutatkozás

gyogytesi5gyogytesi3

 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézményének elődje a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény 2006 óta működött. Ellátási körzetünkhöz tartozó 21 településen közel 1500 gyermeket/tanulót láttunk el a szülők, pedagógusok és a fenntartók megelégedésére. Az alábbi szolgáltatásokat vették igénybe: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, BTM-, és SNI gyermekek/tanulók ellátása. 2013 szeptembere óta intézményünk beolvadt a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba, annak tagintézménye lett.

Ügyviteli és tagintézményi telephelyeink:

Ügyviteli telephely: 2483 Gárdony, Kossuth Lajos utca 19.

Tagintézményi telephely: 2481 Velence, Balatoni út 65.

Aktualitások

Ellátási terület

Tagintézményünk azokat a gyermekeket/tanulókat tudja fogadni, akik a Gárdonyi járás területén élnek és/vagy a járás valamelyik nevelési/oktatási intézményéhez tartoznak.

A gyermekek/tanulók szülei, pedagógusai és egyéb szakemberek is felkereshetnek minket.

(A Gárdonyi járás települései: Gárdony, Gárdony-Agárd, Gárdony-Dinnyés, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu.)

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bárzis_Oklevél_GárdonyBázis_Oklevél_Mór

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye pályázott 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a cím elnyerésére.

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény megyei és országos szinten ismert, elismert. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi Tagintézmény módszertani intézményként működött.

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük presztízsüknek köszönhetően aktív, jól működő. A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja tapasztalatait. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel – a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott-, mesterpedagógus és mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák képzett trénerek, akkreditált tanfolyam tartásában gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott előadói, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

♦  Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)

♦  Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)

♦  Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)

♦  Megyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

Kapcsolattartók:

Szatmáriné Mályi Nóra        
igazgató            
tel: 70/4532784      
E-mail: gardony@fejermepsz.hu 
 .
Ulicza Henriette
főigazgató helyettes
tel: 22/315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu 
 .

Kiemelt feladataink

1) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztése, a család kompetenciáinak erősítése. Komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, mozgásfejlesztés, pszichológiai tanácsadás.

2) Szakértői és rehabilitációs tevékenység

A tankerületi szakértői bizottság feladata a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata. A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél, a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

3) Nevelési tanácsadás

Az intézménynél jelentkező gyermek, tanuló esetében a jelentkező nyilvántartásba vétele, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához. Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése. Prevenciós tevékenység. Részképességek szűrése az 5. életévüket betöltött óvodásoknál. Egyéni, mikro- és makro csoportos pedagógiai-gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások tartása tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók számára.

A BTM gyermekek, tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellenőrzése a nevelési-oktatási intézményekben.

4) Logopédiai ellátás

Komplex szűrés (harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése)

Logopédia terápia

Kontrollszűrés (terápiára járó gyermekek)

Iskoláskorú gyermekek nyomon követése

Megkésett, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek nyomon követése

5) Konduktív pedagógiai ellátás

konduktiv2konduktiv5

A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

6) Gyógytestnevelés gyogytesi4

A gyógytestnevelés feladata, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a beutalt tanulók, gyermekek egészségszintjének emelését a deformitások javításával, a szív és keringési szervek teherbírásának emelésével képessé tegye a gyermekeket a mindennapi élet feladatainak teljesítésére, összhangban az intézmények oktató-nevelő munkájával és az ott folyó testnevelés-oktatással.

7) Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

A pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

8) Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása

Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni.

A tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

A pedagógiai szakszolgálat célja és feladatrendszere

Működést meghatározó jogi háttér A pedagógiai szakszolgálat működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a feladatellátást a pedagógiai szakszolgálatok működését szabályozó 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.

A tanév általános feladatai

1)      Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás: .

– szakértői vélemények fogadása .  

– komplex fejlesztés, terápia

– tanácsadás .  

– egyéni fejlesztési terv, értékelő lap készítése .

– kapcsolattartás (szülő, védőnő) .  

– adminisztrációs feladatok

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

2)      Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység:

– pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat .

– BTM megállapítása/kizárása

– iskolába lépéshez szükséges fejlettség vizsgálat .

– szakértői vélemények elkészítése .

– egyéb adminisztrációs feladatok

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

3)      Nevelési tanácsadás: .

– jelentkezők fogadása

– nyilvántartás vezetése .

– megfigyelések, vizsgálatok, szűrések

– terápiák

– kapcsolattartás (szülő, pedagógus) .

– értékelés .

– adminisztráció .

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

4)      Logopédiai ellátás: .

– szűrések

– vizsgálatok

– adatok begyűjtése

– szülők tájékoztatása

– vizsgálati vélemény készítése

– terápiák .

– kontrollszűrések .  

– tanácsadás (pedagógiai, szülői)

– minősítések (félévkor, év végén) .

– adminisztrációs feladatok

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

5)      Konduktív pedagógiai ellátás: konduktiv3– munkaterv előkészítése .

– igényfelmérés

– tájékoztatás

– szakvélemények begyűjtése .

– terápia .

– statisztika, év végi beszámoló készítése .  

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

6)      Gyógytestnevelés:

gyogytesi2gyogytesi1 .  

– kapcsolatfelvétel intézményekkel .

– csoportok kialakítása

– órarendek .  

– szülői értekezletek .

– kapcsolattartás (védőnő, orvos, testnevelő)

– beutalók gyűjtése .  

– esetmegbeszélések

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

7)      Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás: .

– koordináció .

– együttműködés .

– szakmai konzultáció

– egyéni, csoportos segítségnyújtás .

– tanácsadás, konzultáció .

– kapcsolattartás az országos bázissal

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

8)      Kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása: .  

– tehetségfelismerés, támogatás .  

– segítségnyújtás, irányítás .   

– tanácsadás

– konzultáció (szülő, pedagógus)

– fórumok .  

– kapcsolattartás (Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ) .  

– előadáson, konferencián, továbbképzésen való részvétel

Konduktív pedagógiai ellátás a Gárdonyi Tagintézményben

A 2013-14-es tanévtől a konduktív pedagógiai ellátás a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé tartozik.

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

A törvényben meghatározottakat és a szakszolgálat lehetőségeit figyelembe véve: egyénenként heti 2*45 percet biztosítunk. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Az ellátottak köre a Gárdonyi Tankerület és a Martonvásári Tankerület területén élő konduktív nevelést igénylő gyermekek.

Az ellátásba való bekerülés módja az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvélemény, amely tartalmazza a diagnózist, és a konduktív pedagógiai nevelés javaslatát.

A felvétel a szülő, illetve az oktatási-nevelési intézmény megkeresésére írásos, személyes, illetve telefonos bejelentkezés alapján történik. A jelentkezéseket az asszisztens-adminisztrátorok fogadják, továbbítják a szakember felé. A már regisztrált eseteknél közvetlenül a konduktor bonyolítja tovább az ügyet.

TÁMOP-3.1.6-11/4 pályázat

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_s

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye pályázatot valósít meg, a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében.

Az intézményben sokoldalúan képzett gyógypedagógusok, gyógytestnevelők speciális eszközökkel biztosítják a sérülésspecifikus ellátást a Gárdonyi és a Martonvásári Járás területén a nevelési-oktatái intézményekben és a családok számára egyaránt.

A TÁMOP-3.1.6-11/4 projekt egyik fő célja, a sérült gyermeket nevelő családok számára a speciális eszközök bemutatása, egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésben, oktatásában résztvevő pedagógusok, fejlesztő szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok felkészítése rendezvények keretében a speciális eszközök használatának támogatására.

Az eszközökről oktatófilmek készülnek, hogy az informatikai lehetőségeket is felhasználva hogy minél tágabb körben sor kerülhessen a szolgáltatások, és az eszközök hatékony alkalmazásának bemutatására.

A szolgáltatások bővítését felvállalva további eszközök kerültek beszerzése, az ezekhez tartozó kölcsönzési protokollok kialakítása folyik, valamint a speciális eszközök megfelelő használatát célzó tájékoztató rendezvényekre kerül sor, kiadványok elkészülnek. Az intézményünk családközpontúsága miatt nagy hangsúlyt fektet a kora gyermekkori fejlesztésre irányuló szolgáltatások kialakítására, bővítésére, magas szakmai színvonalon történő képviselése érdekében szakemberek képzésére.

Sor kerül az eszközkölcsönzési rendszer kidolgozására, mely lehetővé teszi a családok, a nevelési-oktatási intézmények számára, a speciális eszközökhöz való hozzáférés lehetőségét

A projekt célcsoportja a pedagógusok, gyógypedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, a gyermekek és családtagjaik, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények alkalmazottai.

A pályázat megvalósításában partnerünk a martonvásári székhelyű Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon. Közös célunk, hogy a két intézmény magas minőségű szolgáltatást biztosító forrásközponttá váljon. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató intézmények számára nyújtott szolgáltatásaink révén befogadó-elfogadó iskolák, óvodák működjenek. A tanulók alkalmazható tudást szerezzenek.

Eszközkölcsönző

Szakemberek

Babinszki Dalma Név:  Babinszki Dalma
Munkakör:  tehetséggondozó koordinátor, pszichológus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 okleveles pszichológus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
kinga_ Név:  Becsághné Ferencz Kinga
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
braunm_csilla Név:  Berkes Csilla
Munkakör:  ügyintéző
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
üres  
   
üres  
Bóla Emília Név:  Bóla Emília
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és terapeuta, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Borsi-Andrea Név:  Borsi Andrea
Munkakör:  pszichológus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 okleveles pszichológus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
   
   
üres  
no_profile_female Név:  Farkas Edit
Munkakör:  gyógypedagógus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:  oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 Telefon:  (06-22) 389-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
   
üres  
Farkas Éva Név:  Farkas Éva Edina
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:  gyógypedagógus, logopédia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)
 Telefon:  (06-22) 389-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
   
üres  
Gránitzné Kratancsik Rita Név:  Gránitzné Kratancsik Rita
Munkakör:  gyógypedagógus
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:  gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
 Telefon:  (06-22) 389-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Polónyiné Homolya Anikó Név:  Homolya Anikó
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 speciális pedagógia szakos tanár, logopédia- oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus pszichopedagógiai szakirányon, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Lukács Edina Név:  Lukács Edina Zsuzsanna
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:  gyógypedagógus logopédia szakirányon
 Telefon:  (06-22) 389-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Nagy Márta Név:  Nagy Márta
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár, sportedző (úszás)
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Nagy Zsuzsa Név:  Nagy Zsuzsa
Munkakör:  logopédus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógia szakterületen)
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
SzO Név:  Nagy-Szimandl Orsolya
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:
 testnevelő tanár- gyógytestnevelő tanár, testnevelő- edző
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Németh Mária Név:  Németh Mária
Munkakör:  konduktor
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 konduktor – tanító, szakvizsgázott pedagógus
 Telefon:  (06-22) 589-572
 E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
vasasne Név:  Pálfy Elvira
Munkakör:  technikai dolgozó
Végzettség:  szakközépiskolai érettségi, általános vegyésztechnikus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
   
üres  
Puskás Katalin Név:  Puskás Katalin
Munkakör:  adminisztrátor
Végzettség:  egyetem, okleveles etnográfus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
   
üres  
sz_m_nora Név:  Szatmáriné Mályi Nóra
Beosztás:  igazgató
Végzettség:  mesterfokozat MA
Szakképzettség:
 oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, szakvizsgázott pedagógus
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Szőke Eszter Név:  Szőke Eszter
Munkakör:  gyógytestnevelő
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 okleveles középiskolai testnevelő tanár
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
tepszisne_lakatos_henrietta Név:  Tepszisné Lakatos Henrietta
Munkakör:  fejlesztő pedagógus
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Vargáné Thiess Ágnes Név:  Vargáné Thiess Ágnes
Munkakör:  pszichológus
Végzettség:  egyetem
Szakképzettség:
 pszichológia szakos tanár
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu
üres  
Vajdics Enikő Név:  Vajdics Enikő Erika
Munkakör:  adminisztrátor
Végzettség:  gimnáziumi érettségi, felsőfokú idegenvezető angol nyelven
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:
 gardony@fejermepsz.hu
   
üres  
zolomy_miklosne Név:  Zólomy Miklósné
Beosztás:  igazgatóhelyettes
Végzettség:  főiskola
Szakképzettség:
 óvodapedagógus, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Telefon:  (06-22) 589-572
E-mail:  gardony@fejermepsz.hu