logo

Cím: 2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet. (családsegítő szolgálat épülete)

Tel: 06 (22) 796-175

E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

Nyitva tartás: H-CS: 8-16      P: 8-14

.

Aktualitások

Megnyitóról

.

Ilyen volt…

DSC03470DSC03930

Ilyen lett…

DSC04248DSC04212DSC04310

 

Képek a megnyitóról…

DSC04264DSC04261

DSC04295DSC04291

DSC04304DSC04298

Videó a megnyitóról…

Bemutatkozás

DSC04170DSC04363

Tisztelettel köszöntjük kedves látogatóinkat honlapunkon. Tagintézményünk a legfiatalabb a megyében. 2015. szeptember 1-én alakult meg 8. és egyben utolsóként a járások között.

Törvényi háttér

-2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

-1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról

-Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről

Ellátási terület

A Martonvásári járás települései: Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál.

Feladataink

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

b) fejlesztő nevelés

c) szakértői bizottsági tevékenység

d) nevelési tanácsadás

e) logopédiai ellátás

f) konduktív pedagógiai ellátás

g) gyógytestnevelés

h) iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása

i) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

~~ Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

DSC04246IMG_6436

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Az ellátás a gyermek szakértői véleményében meghatározott óraszámban, egyéni vagy kiscsoportos formában, intézményünk épületében történik gyógypedagógusok és konduktor bevonásával.

Az ellátásba való bekerülés módja:

Szülő által megfogalmazott kérelem alapján történt szakértői vizsgálat után.

A vizsgálat 0-3 éves korú gyermek esetén a megyei vagy országos illetőségű szakértői bizottságnál kezdeményezhető, 3-5 éves korú, köznevelési intézménybe nem járó gyermek esetén a tankerületi szakértői bizottságnál.

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a megyei szakértői bizottság tesz javaslatot. A tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

Tanácsadásba vétel a szülő írásbeli kérelmére intézményünknél kezdeményezhető.

~~ Fejlesztő nevelés

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt.

A fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A megyei (országos) szakértői bizottság vizsgálatát követően, a szakértői véleményben meghatározottak alapján.

Az ellátás egyéni vagy kiscsoportos formában, legalább heti 5 órában zajlik.

~~ Szakértői bizottsági tevékenység

A tankerületi szakértői bizottság feladata

a) az e rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít, melyet megküld a törvényes képviselőnek valamint vizsgálatot kérő intézménynek.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A szakértői vizsgálat megindítása a tagintézményben működő tankerületi szakértői bizottságnál kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a vizsgálat vagy felülvizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

A szakértői vizsgálat indítható:

a) hivatalból,

b) hatósági megkeresésre,

c) szülői kérelemre,

d) illetve a szülő egyetértésével

da) a nevelési-oktatási intézmény,

db) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,

dc) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére.

~~ Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetés zajlik, majd a gyermek/tanuló szociális érettsége, adaptív viselkedése felmérésére kerül sor. Ennek eredményeképpen a szülő, a pedagógus tanácsadásban részesül, szükség esetén a gyermek szakszolgálati ellátásba kerül. Ez esetben a tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos pedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás a 3-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy az intézmények kérésére kereshetik fel intézményünket.

~~ Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

A logopédiai ellátás igénybevétele – az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és (2) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(1) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.

(2) Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

~~ Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

A konduktív pedagógiai ellátás aktívan megjelenik a korai fejlesztés területén is.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján.

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás.

~~ Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1-3, 4-8 vagy 9-16 fős csoportokban szervezhető meg.

Az iskolában a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető.

~~ Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

Nagy az igény a környék oktatási-nevelési intézményeiben a pszichológus szakértelmére. Fontos lenne – a központi irányelvnek megfelelően-, hogy ezeknek az intézményeknek saját pszichológusa legyen, azonban Martonvásár Járás területén igen kevés pszichológus dolgozik.

Szakszolgálatunk pszichológusának elsődleges feladata a szakértői bizottsági tevékenység és nevelési tanácsadás. Az óvodákban, iskolákban dolgozó pszichológusok hiányában azonban a lesürgetőbb esetekben intézményünk pszichológusa tanácsadói segítséget is nyújt.

~~ Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata:

a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,

b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,

c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,

d) tanácsadás, támogatás a szülőnek,

e) konzultáció a pedagógus részére,

f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,

g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,

h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,

i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,

j) kimeneti mérések elvégzése,

k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

Ez a legfiatalabb szakterület, mely jelenleg kialakulóban van.

Munkatársak

zsofi Név: Szabó Antalné
Beosztás: tagintézmény-vezető
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, az inkluzív nevelés tanára
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
ildi Név: Tassy Ildikó
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-szomatopedagógia-logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, közoktatási vezető
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Kárászné Szani Boglárka
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-tiflopedagógia-logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Kiss Krisztina
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Rackné Csepi Edit
Munkakör: logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
óvodapedagógus, oligofrénpedagógia- logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, speciál pedagógia szakos tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Rétfalviné Zwickl Csilla
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Vizmathy Csilla
Munkakör: gyógytestnevelő
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
általános iskolai tanító, gyógytestnevelő
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Turócziné Raj Irén
Munkakör: adminisztrátor
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres

Letölthető dokumentumok

Szakmai anyagok

Honlap-szakirodalmi gyűjtemény

Állásajánlatok

Jelenleg nincsen megpályázható álláshelyünk.

Támogatóink

Martonvásár Város Önkormányzata

KLIK Martonvásári Tankerület

KLIK Székesfehérvári Tankerület

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

ZuMart Decor

Praktiker Magyarország Kft