logo

Cím: 2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet. (családsegítő szolgálat épülete)

Tel: 06 (22) 796-175

Mobil: 06 (30) 302-3453

E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

Nyitva tartás: H-CS: 8-16      P: 8-14

.

.

Aktualitások

Bemutatkozás

DSC04170DSC04363

Tisztelettel köszöntjük kedves látogatóinkat honlapunkon. Tagintézményünk a legfiatalabb a megyében. 2015. szeptember 1-én alakult meg 8. és egyben utolsóként a járások között.

Törvényi háttér

-2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

-1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról

-Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről

Ellátási terület

A Martonvásári járás települései: Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál.

Feladataink

a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

b) szakértői bizottsági tevékenység

c) nevelési tanácsadás

d) logopédiai ellátás

e) konduktív pedagógiai ellátás

f) gyógytestnevelés

g) iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása

h) kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

~~ Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

DSC04246IMG_6436

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Az ellátás a gyermek szakértői véleményében meghatározott óraszámban, egyéni vagy kiscsoportos formában, intézményünk épületében történik gyógypedagógusok és konduktor bevonásával.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

~~ Szakértői bizottsági tevékenység

A járási szakértői bizottság feladata a 15/2013 EMMI rendelet (II. 26.) alapján:

a) a rendelet általános szabályai szerint indult vizsgálatok esetében a harmadik életévét betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,

b) a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,

c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása,

d) szakértői vélemény elkészítése.

e) Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul. Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló intézményes ellátásban részesül. A mozgásszervi, valamint az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságnál. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

(2) A szakértői vizsgálat indítható:

a) hivatalból,

b) hatósági megkeresésre,

c) szülői kérelemre,

d) lletve a szülő egyetértésével

da) a nevelési-oktatási intézmény,

db) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője,

dc) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére.

~~ Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás feladata, hogy segítséget nyújtson a szülőknek, a gyermeket ellátó pedagógusoknak a családi és intézményes neveléshez.

Az ellátás során a szülővel problémafeltáró beszélgetés zajlik, majd a gyermek/tanuló szociális érettségének, adaptív viselkedésének felmérésére kerül sor. Ennek eredményeképpen a szülő, a pedagógus tanácsadásban részesül, szükség esetén a gyermek szakszolgálati ellátásba kerül. Ez esetben a fejlődésében késést mutató, tanulási–magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a nevelési tanácsadás keretében heti egy-két alkalommal egyéni vagy csoportos pedagógiai/pszichológiai fejlesztő foglalkozásban részesülhetnek.

A nevelési tanácsadás a 0-18 éves gyermekek, és fiatalok, illetve a családok mentálhigiénés ellátásában is közreműködik. A szülők nevelési nehézségeikkel önkéntesen, vagy az intézmények kérésére kereshetik fel intézményünket.

~~ Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás igénybevétele – a (1) bekezdésben foglalt vizsgálatokon és a (2) bekezdésben foglalt ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

(1)A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(2)A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

~~ Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

A konduktív pedagógiai ellátás aktívan megjelenik a korai fejlesztés területén is.

Az ellátásba való bekerülés módja:

A Megyei Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján.

A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás.

~~ Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1-3, 4-8 vagy 9-16 fős csoportokban szervezhető meg.

Az iskolában a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető.

~~ Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

Nagy az igény a környék oktatási-nevelési intézményeiben a pszichológus szakértelmére. Fontos lenne – a központi irányelvnek megfelelően-, hogy ezeknek az intézményeknek saját pszichológusa legyen, azonban Martonvásár Járás területén igen kevés pszichológus dolgozik.

Szakszolgálatunk pszichológusának elsődleges feladata a szakértői bizottsági tevékenység és nevelési tanácsadás. Az óvodákban, iskolákban dolgozó pszichológusok hiányában azonban a lesürgetőbb esetekben intézményünk pszichológusa tanácsadói segítséget is nyújt.

~~ Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata:

a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni,

b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás,

c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére,

d) tanácsadás, támogatás a szülőnek,

e) konzultáció a pedagógus részére,

f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése,

g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása,

h) a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal,

i) javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,

j) kimeneti mérések elvégzése,

k) tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

Ez a legfiatalabb szakterület, mely jelenleg kialakulóban van.

Munkatársak

Szabó Antalné fénykép Név: Szabó Antalné
Beosztás/munkakör: igazgató/gyógypedagógus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, az inkluzív nevelés tanára
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Kárászné Szani Boglárka fénykép Név: Kárászné Szani Boglárka
Beosztás/munkakör: igazgatóhelyettes/logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-tiflopedagógia-logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Fábián Dóra fénykép Név: Fábián Dóra
Munkakör: gyógypedagógus, logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Gergely Kinga fénykép Név: Gergely Kinga
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
gyógypedagógus, logopédia szakirányon
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Juhász Dorottya fénykép Név: Juhász Dorottya
Munkakör: konduktor
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
konduktor (tanító)
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Kiss Krisztina fénykép Név: Kiss Krisztina
Munkakör: logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Magyar Emma fénykép Név: Magyar Emma
Munkakör: pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
okleveles pszichológus
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Magyarosi Erika
Munkakör: pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Mihalovics Katalin fénykép Név: Mihalovics Katalin
Munkakör: logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
gyógypedagógus logopédia szakirányon
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Pálinkásné Tehenes-Varga Mária fénykép Név: Pálinkásné Tehenes-Varga Mária
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség:
szomatopedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Név: Pinczés Gréta
Munkakör: gyógypedagógus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
tanulásban akadályozottak pedagógiája – szomatopedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Rackné Csepi Edit fénykép Név: Rackné Csepi Edit
Munkakör: logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
óvodapedagógus, oligofrénpedagógia- logopédia szakos szakvizsgázott gyógypedagógus, speciál pedagógia szakos tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Salgó Péter fénykép Név: Salgó Péter
Munkakör: pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
okleveles pszichológus, viselkedéselemző
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Wagnerné Dallos Orsolya fénykép Név: Wagnerné Dallos Orsolya
Munkakör: logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Endrődi Noémi
Munkakör: gyógytestnevelő – óraadó
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Fekete Éva
Munkakör: gyógytestnevelő – óraadó
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
okleveles gyógytestnevelő-középiskolai testnevelő tanár
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
vasasne Név: Sulyokné Czagler Katalin
Munkakör: gyógytestnevelő – óraadó
Végzettség: egyetem
Szakképzettség:
szakvizsgázott tanító gyógytestnevelés szakterületen
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres
Turócziné Raj Irén fénykép Név: Turócziné Raj Irén
Munkakör: adminisztrátor – GYES
Telefon: (06-22) 796-175
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
üres

Letölthető dokumentumok

Szakmai anyagok

Honlap-szakirodalmi gyűjtemény

Archívum

1. Új vezető a Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének élén

2. Martonvásári tagintézményünk megnyitója 2015. szeptember 1.